Skip to content
c# ile sinema otomasyonu
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
SinemaOtomasyonu
.gitattributes
.gitignore
README.md
SinemaOtomasyonu.sln
license
sunu.pptx

README.md

C# ile geliştirilmiş bir sinema otomasyonu. Hatırladığım bazı özelliklerinden bahsetmek gerekirse; bilet satış, öğrenci ve tam bilet fiyatı ayarlama, online fatura gönderme, fragman oynatma, muhasebe ve raporlama, seans, salon ayarlama ve dahası.. proje içinde ufak bi slayt mevcut orada daha detaylı olarak özellikler var.

You can’t perform that action at this time.