Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (17 sloc) 2.45 KB

MTÜ Internet Society Estonia põhikiri

 1. Mittetulundusühing nimega MTÜ Internet Society Estonia (lühendatult ISOC Estonia või ISOC-EE) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis asub Tallinnas.
 2. Ühingu põhieesmärk on esindada Eesti interneti­kasutajaid nende ühiste huvide kaitsel suhtluses kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, milleks ühing muuhulgas koondab interneti­kasutajate kogukondi ning nende kogemust, aitab ellu viia algatusi ja projekte, teeb koostööd sarnaste huvidega organisatsioonidega ning kaasab vajadusel avalikkust.
 3. Ühing on rahvusvahelise Internet Society haruorganisatsioon Eestis (Chapter of Internet Society), lähtub Internet Society väärtustest ja põhimõtetest ning vastab selle haruorganisatsioonidele seatud nõuetele.

Liikmelisus

 1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga eraisik või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ning täidab ühingu põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
 2. Ühingu eraisikust liige on ühtlasi Internet Society liige ning ühingu liikmelisus on avatud kõigile Internet Society piirkondlikele liikmetele. Ühingu liikmelisus pole vajalik ühingu tegevustest osa võtmiseks.
 3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
 4. Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest.

Juhtimine

 1. Ühingu kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
 2. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette liikme elektroonsele kontaktaadressile. Üldkoosolekut võib läbi viia digitaalselt ning üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
 3. Ühingu juhatus valitakse kuni kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

Lõppsätted

 1. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 2. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
 3. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.