Skip to content
Räkna på olika valresultat och se effekterna för riksdagen
JavaScript CSS HTML Dockerfile
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
k8s
public
scripts
server
src
.dockerignore
.gitignore
Dockerfile
LICENSE
README.md
docker-compose.yml
index.js
package-lock.json
package.json
skaffold.yaml

README.md

Mandatkollen

Mandatkollen är ett verktyg för att underlätta för medborgare, journalister och analytiker att visualisera och dra slutsatser kring de parlamentariska effekterna av olika hypotetiska valresultat. Du får gärna använda skärmdumpar från Mandatkollen i egna poster och artiklar så länge du anger källan.

Mandatkollen är utvecklad av Iteam och Lennox PR. Vill du använda Mandatkollen som en inbäddad funktion på din hemsida eller nyhetstjänst? Kontakta robert.svensson@lennoxpr.se

Så funkar det:

I visualiseringen fördelas mandaten över Riksdagens 349 platser utifrån ett hypotetiskt valresultat som du bestämmer. Om du flyttar ett reglage för ett parti så anpassas alla de andra partiernas andelar proportionerligt. Om ett parti hamnar under riksdagsspärren på 4 procent så tilldelas de inga mandat. Fördelningen av mandat är justerade enligt 2018 års regler för mandatfördelning. Har du förslag på hur vi kan förbättra den här tjänsten? Kontakta christian.landgren@iteam.se.

Underlag

Röstresultatet som visas initialt kommer från SCB valundersökning som genomfördes i maj 2017.

Hjälp till

Om du har förbättringsförslag kan du antingen lägga till en issue eller göra en pull request via Github.

Avsändare

Licens

MIT Copyright (c) 2017 Iteam Solutions AB

You can’t perform that action at this time.