Kursmateriale for Python/Django-kurs på NTNU 2011-03-02
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
iterwiki
presentation
.gitignore
README.markdown

README.markdown

IterWiki

Dette er et eksempel på en wiki applikasjon som skal lages under Iterates Django kurs på NTNU 2. mars 2011.

Den har ingen eksterne depedencies, dvs man trenger kun python >= 2.4 og django >= 1.2.

Lykke til!