Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11 lines (6 sloc) 231 Bytes

IterWiki

Dette er et eksempel på en wiki applikasjon som skal lages under Iterates Django kurs på NTNU 2. mars 2011.

Den har ingen eksterne depedencies, dvs man trenger kun python >= 2.4 og django >= 1.2.

Lykke til!