Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

11 lines (6 sloc) 0.231 kb

IterWiki

Dette er et eksempel på en wiki applikasjon som skal lages under Iterates Django kurs på NTNU 2. mars 2011.

Den har ingen eksterne depedencies, dvs man trenger kun python >= 2.4 og django >= 1.2.

Lykke til!

Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.