Permalink
Browse files

README added some stuff

  • Loading branch information...
1 parent 875796e commit 3a4b1ac176390b473dcb41d6694f07a284e561c9 @itkovian committed Oct 12, 2011
Showing with 32 additions and 0 deletions.
  1. +32 −0 README
View
32 README
@@ -0,0 +1,32 @@
+Ingenieursproject: De Stappenteller
+-----------------------------------
+
+Het is de eerste maal dat we dit project organiseren, er kunnen zich
+dus wel ergens wat nukken en mankementen voordoen, maar die proberen
+we zo snel en efficient mogelijk op te lossen. Een methode die we
+daarvoor aanwenden is de home directory op je Ubuntu Live DVD aan te
+passen zodat ze als git [1,2,3] repository kan dienen.
+
+De HOME directory
+=================
+
+Als je de machine boot vanaf de DVD, dan wordt je normaliter ingelogd als de
+gebruiker 'ubuntu'. Bij het inloggen wordt er automatisch gekeken als er
+eventueel updates beschikbaar zijn en worden die gedownload. Het is dus wel
+belangrijk dat je toegang hebt tot het internet.
+
+
+Eclipse
+=======
+
+TODO: uitleg.
+
+
+
+
+
+
+
+[1] http://git-scm.com
+[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(software)
+[3] http://progit.org/

0 comments on commit 3a4b1ac

Please sign in to comment.