Διανομές ανοιχτού λογισμικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Ubuntu16.04/UbuntuMate
debian8.6.0 changes Jan 5, 2018
Distributions Software.ods
Distributions Software.pdf
README.md
VMImage-OSPreschool.pdf
VMImage-OSPreschooldoc.pdf
Εργαλεία Διανομής.pdf
Εργαλεία Διανομής_Elementary.pdf
Εργαλεία Διανομής_HighSchool.pdf
Εργαλεία Διανομής_Ubuntu_Elementary.pdf
Εργαλεία Διανομής_Ubuntu_HighSchool.pdf
Εργαλεία-διανομής-ΕΠΑΛ(Ububntu).pdf
Εργαλεία-διανομής-ΕΠΑΛ.pdf
Εργαλεία-διανομής-ΙΕΚ(ubuntu).pdf
Εργαλεία-διανομής-ΙΕΚ.pdf
Λογισμικό Διανομής JuniorHighSchool-Ubuntu.pdf
Λογισμικό Διανομής JuniorHighSchool.pdf
Λογισμικό Διανομής Preschool-Ubuntu.pdf
Λογισμικό Διανομής Preschool.pdf
Λογισμικό Διανομής Γυμνασίου.pdf
Οδηγός-εγκατάστασης-ΕΠΑΛ(ubuntu).pdf
Οδηγός-εγκατάστασης-ΕΠΑΛ.pdf
Οδηγός-εγκατάστασης-ΙΕΚ(ubuntu).pdf
Οδηγός-εγκατάστασης-ΙΕΚ.pdf
Οδηγός_εγκατάστασης_JuniorHighSchool.pdf
Οδηγός_εγκατάστασης_Preschool.pdf
ΟδηγόςΑνάπτυξης.pdf
ΟδηγόςΕγκατάστασης VMImage-OSJuniorHighSchool.pdf
ΟδηγόςΕγκατάστασης VMImage-OSPreschool.pdf
ΟδηγόςΕγκατάστασηςVMImage-OSElementary.pdf
ΟδηγόςΕγκατάστασηςVMImage-OSHighSchool.pdf
ΟδηγόςΕγκατάστασηςVMImage-OSPostSecondary(IEK).pdf
ΟδηγόςΕγκατάστασηςVMImage-OSPreschool.pdf
ΟδηγόςΕγκατάστασηςVMImage-OSTechnicalSchool.pdf
Παράρτημα Preschool Διανομής.pdf
οδηγός-εγκατάστασης-elementary.pdf
οδηγός-εγκατάστασης-highschool.pdf
οδηγός-εγκατάστασης-ubuntu_elementary.pdf
οδηγός-εγκατάστασης-ubuntu_highschool.pdf
οδηγός-εγκατάστασης-ubuntu_mate_juniorhighschool.pdf
οδηγός-εγκατάστασης-ubuntu_mate_preschool.pdf

README.md

Διανομές για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης(Edu-Distributions)


Tα Edu-Distributions είναι εξειδικευμένες διανομές Linux διαθέσιμες για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, tεχνική δευτεροβάθμια επαγγελματική, τεχνική μεταλυκειακή εκπαίδευση) οι οποίες περιέχουν όλο το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. λογισμικό, που κατά καιρούς, μέσω των διαφόρων δράσεων έχει δημιουργηθεί, καθώς και άλλο ψηφιακό υλικό (π.χ. ebooks) αλλά και δημοφιλές λογισμικό που βρίσκεται ελεύθερο προς χρήση στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διανομές που έχουν αναπτυχθεί ως σήμερα θα βρείτε στο Wiki του έργου. Σε κάθε επαύξηση της εφαρμογής θα δημιουργούνται διανομές και για τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης αφού ταξινομηθούν και κατηγοριοποιηθούν τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά λογισμικά ανοικτού κώδικα ανα βαθμίδα ώστε να ενσωματωθούν στην κατάλληλη διανομή.

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί η διανομή OSEducation (σε Debian Linux) για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση προσχολική αγωγή και μεταλυκειακή εκπαίδευση η οποία περιέχει ενσωματωμένα λογισμικά ανοιχτού κώδικα για δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, επαγγελματικά λύκεια, νηπιαγωγεία και ΙΕΚ. Η διανομή θα εμπλουτιστεί μελλοντικά και με επιπλέον λογισμικά κατάλληλα για όλα τα επίπεδα και όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Μια δοκιμαστική έκδοση της διανομής (beta version) είναι διαθέσιμη και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο λογισμικό και λειτουργίες. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί και έκδοση της διανομής OSEducation σε Ubuntu Mate.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί και μια διανομή με εξειδικευμένο λογισμικό για την Ειδική Αγωγή.Παραδοτέα

Όνομα Εφαρμογής: Open Source Education Workstation

a. Περιγραφή: Διανομή Debian Linux εμπλουτισμένη με λογισμικά ανοικτού κώδικα κατάλληλα για την εκπαίδευση

Διανομή: Τα .iso της διανομής που έχουμε δημιουργήσει είναι διαθέσιμα εδώ: 64bit, 32bit

Επιπλέον, υπάρχουν και εικόνες εικονικής μηχανής για πλατφόρμα Virtualbox (virtual machine images) των debian διανομών για την εκπαίδευση διαθέσιμα εδώ:

 • Διανομή Προσχολικής Εκπαίδευσης 64bit 32bit

 • Διανομή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 64bit 32bit

 • Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) 64bit 32bit

 • Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) 64bit 32bit

 • Διανομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 64bit 32bit

 • Διανομή Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) 64bit 32bit

b. Περιγραφή: Διανομή Ubuntu Mate εμπλουτισμένη με λογισμικά ανοικτού κώδικα κατάλληλα για την εκπαίδευση

Διανομή: Τα .iso της διανομής που έχουμε δημιουργήσει είναι διαθέσιμα εδώ:64bit 32bit

Επιπλέον, υπάρχουν και εικόνες εικονικής μηχανής για πλατφόρμα Virtualbox (virtual machine images) των ubuntu διανομών για την εκπαίδευση διαθέσιμα εδώ:

 • Διανομή Προσχολικής Εκπαίδευσης 64bit 32bit

 • Διανομή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 64bit 32bit

 • Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) 64bit 32bit

 • Διανομή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) 64bit 32bit

 • Διανομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 64bit 32bit

 • Διανομή Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) 64bit 32bit

Open Source Education Workstation distribution (Edu-Distribution)

Open Source Education Workstation is a distribution for schools, which includes seperate linux distributions for every different school grade after the categorization of the available open source educational software material for each grade.

There have been implemented linux distributions for schools (preschool, elementary, junior high school, high school, technical education) and post secondary education so far.

a. Description: Debian Linux Distribution enriched with open source educational software material for each grade.

The .iso distribution is available for download here: 64bit,32bit

There are also available virtual machine images for each distribution through the following links:

b. Description: Ubuntu Mate Linux Distribution enriched with open source educational software material for each grade.

The .iso distribution is available for download here: 64bit,32bit

There are also available virtual machine images for each distribution through the following links: