Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
547 lines (546 sloc) 21.3 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2"
xmlns:udt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoev-de:kosit:standard:xrechnung_1.2</cbc:CustomizationID>
<cbc:ID>12115118</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2015-01-09</cbc:IssueDate>
<cbc:DueDate>2015-01-09</cbc:DueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>Alle leveringen zijn franco. Alle prijzen zijn incl. BTW.
Betalingstermijn: 14 dagen netto. Prijswijzigingen voorbehouden. Op al
onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn van toepassing in
de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden. Gedeponeerd bij de K.v.K.
te Amsterdam 25-04-'85##Delivery terms</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:BuyerReference>A test buyer reference</cbc:BuyerReference>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>Postbus 7l</cbc:StreetName>
<cbc:CityName>Velsen-Noord</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>1950 AB</cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>NL8200.98.395.B.01</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>De Koksmaat</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID>57151520</cbc:CompanyID>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Testname</cbc:Name>
<cbc:Telephone>Testname</cbc:Telephone>
<cbc:ElectronicMail>test@test.de</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID>10202</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>POSTBUS 367</cbc:StreetName>
<cbc:CityName>HEEMSKERK</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>1960 AJ</cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>ODIN 59</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Dhr. J BLOKKER</cbc:Name>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
<cbc:PaymentID>Deb. 10202 / Fact. 12115118</cbc:PaymentID>
<cac:PayeeFinancialAccount>
<cbc:ID>NL57 RABO 0107307510</cbc:ID>
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentMeans>
<cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
<cbc:PaymentID>Deb. 10202 / Fact. 12115118</cbc:PaymentID>
<cac:PayeeFinancialAccount>
<cbc:ID>NL03 INGB 0004489902</cbc:ID>
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">20.73</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">183.23</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">10.99</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">46.37</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">9.74</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>21</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>229.60</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">229.60</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">250.33</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">250.33</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>19.90</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>PATAT FRITES 10MM 10KG</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>166022</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">9.95</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>2</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">9.85</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>PKAAS 50PL. JONG BEL. 1KG</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>661813</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">9.85</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>3</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8.29</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>POT KETCHUP 3 LT</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>438146</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">8.29</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>4</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>14.46</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>FRITESSAUS 3 LRR</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>438103</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">7.23</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>5</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>35.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>KOFFIE BLIK 3,5KG SNELF </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>666955</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">35.00</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>6</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>35.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>KOFFIE 3.5 KG BLIK STAND </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>664871</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">35.00</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>7</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>10.65</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>SUIKERKLONT</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>350257</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">10.65</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>8</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1.55</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>1 KG UL BLOKJES </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>350258</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">1.55</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>9</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">3</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>14.37</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>BLOCKNOTE A5 </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>999998</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">4.79</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>10</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8.29</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>CHIPS NAT KLEIN ZAKJES</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>740810</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">8.29</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>11</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>16.58</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>CHIPS PAP KLEINE ZAKJES</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>740829</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">8.29</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>12</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">9.95</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>TR KL PAKJES APPELSAP </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>740828</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">9.95</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>13</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">3.30</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>PK CHOCOLADEMEL</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>740827</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">1.65</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>14</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>10.80</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>KRAT BIER </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>999996</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>21</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">10.80</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>15</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">3.90</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>STATIEGELD</cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>999995</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">3.90</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>16</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">7.60</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>BLEEK 3 X 750 ML </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>102172</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>21</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">3.80</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>17</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">2</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">9.34</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>WC PAPIER </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>999994</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>21</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">4.67</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>18</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>18.63</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>BALPENNEN 50 ST BLAUW </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>999993</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>21</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">18.63</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>19</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">6</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>102.12</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>EM FRITUURVET </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>999992</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">17.02</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>20</cbc:ID>
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">6</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR"
>-109.98</cbc:LineExtensionAmount>
<cac:Item>
<cbc:Name>FRITUUR VET 10 KG RETOUR </cbc:Name>
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>175137</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>6</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">18.33</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>
You can’t perform that action at this time.