Skip to content
📝 Exhaustive set of content for theme testing.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
uploads/2016/05
readme.md
wptest.xml

readme.md

محتوای ساختگی به زبان فارسی

درطی روند توسعه یک پوسته بی شک نکات و شرایط بسیاری از جمله چیدمان متن و تصویر، دیدگاه های تودرتو و قالب های مختلف نوشته وجود دارند که  یک محتوای ساختگی مناسب می‌تواند به آرایش آنها کمک کند.

این محتوا براساس نکات توصیه شده توسط وردپرس در صفحه آزمایش واحد پوسته دسته بندی و نوشته شده است. همچینین به نمونه انگلیسی آن شباهت بسیاری دارد.

محتوای این بسته هنوز کامل نیست اما شامل نکات ظریفی می‌شود که هنگام پیاده سازی یک پوسته باید به آن توجه کنید.

چرا مشارکت کنیم؟

آزمایش پوسته و عملیات های مرتبط با آن همیشه خسته کننده و وقت گیر هستند. از طرفی «لورم ایپسوم فارسی» از همه آنها خسته کننده تر است و هیچگاه نمی‌تواند بیشتر از یک پاراگراف ساده باشد. درحالی که پوسته‌های خوب نیاز به داده های واقعی دارند.

من توانستم در مدت دو روز باید و شاید های ممکن را جمع آوری کنم. و یقین دارم که شما می‌توانید در مدت زمان کمتری به حجم نوشته‌های آن بیفزایید چرا که در طول زمان امکانات جدیدی به وردپرس اضافه خواهد شد و این محتوا نیز نیاز به تغییر دارد.

چگونه استفاده کنیم ؟

برای استفاده از این بسته ابتدا افزونه های Wordpress Importer و jet pack  را روی وردپرس نصب کرده. و سپس مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. در پیشخوان وردپرس به بخش «درون ریزی» واقع در منوی «ابزارها» مراجعه کنید.
  2. سپس روی گزینه WordPress کلیک کرده و در صفحه بعدی فایل wptest.xml را انتخاب و آپلود کنید.
  3. درصفحه ای که مشاهده می‌کنید تغییری ایجاد نکنید و به خاطر داشته باشید که تیک گزینه Download and import file attachments را فعال کنید.
  4. پس از آن منتظر پیغام All done. Have fun! بمانید تا عملیات درون ریزی به پایان برسد.
You can’t perform that action at this time.