Worship songs of BJB Palisady church in OpenSong format
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
001 A keď príde des
002 Agnus Dei
003 Aj keby nekvitol fík
004 Aj keď Ťa nevidím
005 Aj keď v súžení som
006 Ako oheň zlato čistí
007 Ani oko nevidelo
008 Axi
009 Až do konca dní
010 Boh dobrý je
011 Boh je dobrý
012 Boh pokoj náš
013 Boh prestrel pre mňa bohatý stôl
014 Božia láska príď
015 Budem ako strom
016 Budem spievať
017 Budeme chváliť meno Ježiš
018 Budeme slúžiť
019 Buď vôľa Tvoja
020 Cesta, pravda i život
021 Chcem ako Ty
022 Chcem byť dnes s Tebou
023 Chcem vojsť
024 Chcem z Tvojej živej vody piť
025 Chceme chváliť Tvorcu všetkého
026 Chvalte Hospodina, všichni národové
027 Chválime Ťa
028 Chválou ať naplní se zem
029 Chválu chcem Ti vzdávať
030 Chvíle najvzácnejšie prežívam
031 Cítil si už triasť sa vrchy
032 Česť, požehnanie
033 Čo mi môže Satan spraviť
034 Čujte slávny neba ples
035 Díky za Tvůj kříž
036 Dnes dávaš všetko, čo máš
037 Dnes všetko Ti dávam
038 Do tmy na svet
039 Dobrý Pán
040 Dokonané je
041 Duch a nevesta
042 Ďakujem za krásne rána
043 El Šaddai
044 Ježiš môj, pred Tvojou stojím obeťou
045 Haleluja, chváľme silného Boha
046 Haleluja, spasenie, sláva i moc
047 Hej, hej, hej!
048 Hladný idem k Tebe, Pane
049 Hledám Tvoji tvář
050 Hľa, aké dobré je
051 Hľadajte najprv kráľovstvo
052 Hoden je Baránok
053 Hosana,... Bohu na nebi
054 Hosana,... Kráľovi
055 Hospodin nedá ti viac
056 Iba málo slov
057 Istotu vzácnu
058 Isuse volim Te
059 Ja chválu Ti vzdám
060 Ja mením svoj smútok
061 Ja túžim viac
062 Ja viem, On zachránil ma
063 Jak jeleň dychtí za vodou
064 Ján 3,16
065 Je dokonáno
066 Je nádherné byť v nádvoriach
067 Ježiš je práve tu
068 Ježiš žije v nás
069 Ježiš, Ježiš je Pán
070 Ježiš, mojej lásky zdroj
071 Ježiš, priateľ navždy
072 Ježiš, Ty máš meno najkrajšie
073 Ježiš, Ty si Pán
074 Ježiš, Ty si ma poznal
075 Ježiš, Ty si tou vzácnou perlou
076 Ježiš, vezmi trón svoj
077 Ježišu, si môj Kráľ
078 Kam by som šiel
079 Kam sa všetci ponáhľame
080 Každý jazyk nech vyzná
081 Když vidím velikost Tvé lásky
082 Keď Boží Syn
083 Keď mám pred očami
084 Keď Pán príde
085 Keď sa v smutné ráno zobudím
086 Keď spasení
087 Krič, spievaj, zatlieskaj
088 Ku komu pôjdem
089 Láska tak vzácna
090 Len milosťou
091 Len Tebe
092 Ľúbime Teba
093 Ľúbiť Ťa chcem
094 Maranatha
095 Moje srdce pieseň má
096 Môj Boh, vďaka Tebe dýcham
097 Môj Ježiš
098 Môj si ty
099 Môžem cítiť Tvoju blízkosť
100 Môžem spievať o láske večnej
101 My prichádzame osláviť
102 My vzdávame menu Ježiš česť
103 Mysli na ten div
104 Na Teba čakám
105 Na Tvoj obraz
106 Nakloň ucho
107 Náš Boh vládne
108 Náš Pán
109 Náš Pán prebýva na chválach
110 Náš večný Boh
111 Nech je vyvýšené meno (Šampión)
112 Nech tečie rieka
113 Nič nie je nemožné
114 Nie je nik ako Ty
115 Nie si sám
116 Nie vždy je slnko na oblohe
117 Nikto ma nemôže odlúčiť
118 Nyní pokloňme se před Králem
119 Ocko náš
120 Odložil si svoj majestát
121 On je náš Spasiteľ
122 On sám
123 Oslavuj Pána, oslavuj
124 Otče, Ťa chválim
125 Otvor mi oči
126 Otvor mi oči Duch Svätý
127 Ó, dobré je chváliť
128 Ó, Ježiš je Pán, On korunu vzal
129 Ó, mám Ťa rád
130 Ó, Pane, nežnosťou
131 Ó, vyvýšený Pán
132 Ó, zmiluj sa Pán a Kráľ
133 Padáme na svoju tvár
134 Pane, ctíme Ťa
135 Pane drahý, ja Ťa chcem chváliť
136 Pane, som tak veľmi rád
137 Pane, buď vítaný
138 Pane, Pane, ja túžim
139 Pane, prijmi ma
140 Pane, smädní sme po Tebe
141 Pán Boh je Pastier môj
142 Pán je môj pastier
143 Pán mi cestu dá
144 Pieseň chvály spievať túžim
145 Poď, niečo ti poviem
146 Poďme, chváľme nášho Pána
147 Poďme, vzdajme chválu (Na sever i juh)
148 Poďte ku mne všetci
149 Pojď blíž
150 Pokoj jak rieka
151 Pozri, Boh sám prišiel k nám
152 Požehnané je Tvoje meno
153 Požehnané meno má Pán
154 Práve dnes
155 Pre môjho Pána
156 Prebudenie
157 Prebývaj s nami dnes
158 Pred krásou Kráľa
159 Pred Tebou stáť
160 Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám
161 Priateľa už mám
162 Prichádza Kráľ slávy
163 Prichádzame pred Tvoju svätú tvár
164 Prišli sme s chválou
165 Prišli sme Ťa chváliť
166 Prišli sme Ťa vzývať
167 Privítajme Pána
168 Príď, dnes je čas chváliť Pána
169 Radosť Pánova je mojou silou
170 Rásť v podobu Tvoju chcem
171 Rozhodol som sa
172 Si dobrý Boh
173 Si mojou piesňou
174 Si mojou skrýšou
175 Si tak nádherný
176 Si tu a Tvoja sláva
177 Skúste a presvedčte sa
178 Sláva a česť patrí Tebe
179 Sláva Bohu
180 Smiem tu stáť
181 So zborom anjelov
182 Som kvapkou v mori
183 Som pred Tebou
184 Som rád
185 Spievaj pieseň víťaznú
186 Srdce chvály (Tam, kde hudby hlas)
187 Stále túžim
188 Stíš sa
189 Stojím pred Tebou
190 Stojíme pred tvárou
191 Stvoril si ma k chvále
192 Svätý ...Pán Boh zástupov
193 Svätý si, náš Pán
194 Svätý, svätý, svätý (On vládne celým vesmírom)
195 Svätý, svätý, svätý Bože Všemohúci
196 Svätý, svätý, svätý je náš Pán
197 Svoju slávu zjav nám
198 Tak nádherne
199 Tak povstaň, Božie vojsko
200 Tak túžim viac a viac
201 Tebe chválu vzdám
202 Tebe patrí chvála
203 Tebe spievam žalmy chvál
204 Tichá noc, svätá noc
205 Tí, čo v Tvojom chráme sú
206 Tlieskajme všetci spoločne
207 Tmou svetlo svieti
208 To svetlo svieti v tme
209 Toto je deň
210 Túžim podobať sa Ti viac
211 Tvoja láska ma našla
212 Ty dávaš silu k boju
213 Ty ľúbiš ma, Pán môj
214 Ty malé mesto Betlehem
215 Ty mojou silou si
216 Ty mojou silou si (Dôverujem Ti)
217 Ty napĺňaš chválou
218 Ty odpúšťaš
219 Ty sám učiníš zázrak
220 Ty si Boh, ktorý vládne
221 Ty si Boh, moja spása
222 Ty si hoden
223 Ty si môj Boh
224 Ty si môj denný chlieb
225 Ty si môj Pastier
226 Ty si môj Pán
227 Ty si Pánom
228 Ty si Pánom mojich dní
229 Ty si svätý
230 Ty si tak dobrý
231 Ty si ten najvyšší Pán
232 Ty si vyvýšený Pán
233 Ty, večný Kráľu
234 Uctievame Ťa, Kráľ
235 Upieram zrak svoj
236 Už povstáva a zvučí hlas
237 Už som nové stvorenie
238 Úpätím hôr tečie rieky prúd
239 V Tvojich dvoranách
240 V prúde Tvojej rieky
241 Vďaka Ježiš
242 Vďaka za Tvoj kríž
243 Veď ma Ty sám
244 Veď ma z dolných nádvorí
245 Veď Ty si Pán
246 Vesmírom znie
247 Viac
248 Viac lásky
249 Viem, že môj Pán živý je
250 Viem, že si so mnou
251 Všetko, čo som mal
252 Vystačím si sám
253 Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom
254 Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem
255 Vzdávame Ti chválu
256 Vznešený
257 Vzývam a ctím Tvoje meno
258 Vždy stojí pri mne Pán
259 Znej haleluja
260 Zo všetkých strán (Obsession)
261 Zostúp s láskou k nám
262 Zvelebený buď
263 Boh všemocný
264 Boh tak miloval svet
265 Ty si jediný Boh
266 Toto všetko o Tebe je
267 Je mi ľúto dní
268 Kiež Tvoj plameň svieti tam
269 Zlož svoju starosť
270 Ticho stojím
271 Ľúbim Ťa, Ježiš môj
272 Vodu na víno meníš
273 Mária
274 Spievaj so mnou
275 Svieť, Ježiš, svieť
276 Zaspievam pieseň
277 Verím, lebo dal si mi vieru
278 Miluje ma Ježiš, viem
279 On je silný Boh Izraelov
280 Pane, vždy keď Tvoju svätosť zriem
281 Vstaňte a chváľte
282 Dnes chcel by som Ti dať
283 Vyvýšený
284 Keď Duch Boží ma naplní
285 Celý život
286 Môj Boh, Tebe spievam
287 Vládca, vrchmi môže hýbať
288 Ježiš, Tvoja moc trvá stále
289 Zídení ako rodina
290 Srdce čisté
291 Jediné miesto
292 Skala vekov
293 To ja, ó, Pane môj (trojslohová)
294 Kríž je znakom spásy
295 Volám na Teba
296 Keď Tvoje meno vyznávam
297 Bol som hriešny človek
298 Viem, že Ježiš živý je
299 V Kristovi len
300 Nádherný Boh
301 Hladný prichádzam
302 Život svoj Ti odovzdám
303 Oceány
304 Keď vyslovíš slovo
305 Kto som ja
306 Síl nám pribúda
307 S láskou Kristovou
308 Úctu a chválu
309 Vznešený
310 Pesničku Ti zaspievam
311 Slnko a mesiac Ťa chvália
312 On je Pán, vždy ho chváľ
313 Chcem prísť až pred Tvoj svätý trón
314 K Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas
315 Staň se mou vizí
316 Naplň ma!
317 Po Tebe túžim viac
318 Silnejšia ako smrť
319 Na krídlach orlích
320 Vzácny Ježiš
321 Ku krížu ma veď
322 Si všetko vo všetkom