Songs of oranzovy "Spevnicek" hymn book in OpenSong format
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
001 Abba, Otče
002 Boh tak svet miloval
003 Ak máš v srdci smútok
004 Aký priateľ
005 Bez lásky
006 Boh pokoj náš
007 Božia láska je ako slnko
008 Celú noc, celý deň
009 Či už viete
010 Čo mi môže
011 Deň z všetkých najkrajší
012 Dobrý Pán
013 Ježiš, Ty si najdrahší Pán
014 Domov večný
015 Ježiš, najdrahšie meno
016 Duch a nevesta
017 El-Šaddai
018 Ešte krok
019 Golgota
020 Halelu, halelu, halelu, haleluja
021 Chcem oslavovať
022 Haleluja! Putá zlámané
023 Haleluja, haleluja
024 Hosana
025 Chcem ti vyrozprávať
026 Chcem vojsť
027 Ježiš je Víťaz
028 Chválu chcem Ti vzdávať
029 Chvíle najvzácnejšie
030 Chvály žalm
031 Ježiš nech nám
032 Já dal jsem život
033 Ja mám niečo
034 Je meno
035 Ježiš, Ty máš meno najkrajšie
036 Je pravda to
037 Ježiš, si svätý
038 Ježiš, vezmi trón svoj
039 Jozua, ten porazil Jericho
040 Keď ako chlapec
041 Keď mám pred očami
042 Keď spasení
043 Láska bez hraníc
044 Krásnu vlasť
045 Môj si ty
046 My kráčame
047 Milujem chvíle
048 Koľkokrát
049 My v objatí lásky
050 Náš Pán je slávny
051 Náš večný Boh
052 Náš Pán, On je Kráľ
053 Nech Pánovi chválospev znie!
054 Neľutujem
055 Nie je nik
056 Ó, mám Ťa rád
057 On je náš Spasiteľ
058 On sám
059 On je Pán
060 Ó, Pane, nežnosťou
061 Oslavujte Hospodina (pomalá)
062 Oslavujte Hospodina (rýchla)
063 Ó, ó, ó
064 Otče, Ťa chválim
065 Otče, ctíme teba
066 Otvor mi oči
067 Ovláda zem, nebo
068 Ó, vyvýšený Pán!
069 Pán Boh je láska
070 Pane, dnes chcem
071 Pane, som tak veľmi rád
072 Poďte ku mne všetci
073 Požehnané meno
074 Príď do srdca môjho
075 Prišiel na zem
076 Rozhodol som sa
077 Som voľný
078 Skoro príde deň
079 Spoj nás v jedno
080 Šťastný ľud
081 Spokojný som
082 Stíš sa
083 Stretneme sa
084 Stojím pred Tebou, Pane
085 Stvor vo mne srdce čisté
086 Svätý, Svätý, Svätý
087 Tak nádherne
088 Tebe spievam žalmy chvál
089 To ja, ó, Pane môj
090 Toľko dôvodov
091 Toto je deň
092 Tvoj ľud
093 Ty mojou silou si
094 Ty si môj Pastier
095 Ty si ten najvyšší Pán
096 Ty v nás
097 Už som nové stvorenie
098 Vďaka
099 Vesmírom znie
100 Viem, že Ježiš príde
101 V márnosti
102 V nebi privíta nás
103 Vôkol teba zúri more
104 V srdci mi znie
105 Vymizol biely deň
106 Vzývam a ctím
107 Zaletím
108 Živý je Pán
109 Znej haleluja
110 Zvíťazíme určite