Skip to content
Matematika - posebna poglavlja (FESB, 261, 262)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
pdf
src
README.md

README.md

Matematika - posebna poglavlja

Jupyter bilježnice predmeta Matematika - posebna poglavlja koji se predaje na diplomskim studijima Konstrukcijsko-enegetskog strojarstva (261) i Računalnog projektiranja i inženjerstva (262) na FESB-u.

Korištenje

Materijali su pisani kao Jupyter (IJulia) bilježnice (engl. notebooks). Bilježnice možete koristiti na sljedeća tri načina.

Korištenjem preglednika

Unutar svojeg preglednika bilježnice možete pregledati pomoću Jupyter notebook viewera na sljedećoj poveznici.

Lokalno preuzimanje i pregled na vlastitom računalu

 • Instalirajte Julia-u i Jupyter.
 • Preuzmite bilježnice (repozitorij) korištenjem git naredbe:
git clone git@github.com:ivanslapnicar/Matematika-posebna_poglavlja.git

Ako niste upoznati s git alatom možete pogledati GitHubove stranice za pomoć ili direktno preuzeti bilježnice (repozitorij) na sljedećoj poveznici.

 • Nakon izvršavanja naredbe (kloniranja) ili direktnog preuzimanja bilježnice se nalaze u direktoriju Matematika-posebna_poglavlja/src pa ih možete pregledavati na Vašem računalu.

Korištenjem JuliaBox-a

Bilježnice možete izvršavati na Amazon Cloudu koristeći JuliaBox.

 • Idite na https://juliabox.com i prijavite se sa svojim LinkedIn, GitHub ili Google računom.
 • Na izbornoj traci odaberite opciju Sync.
 • U sekciji Git Repositories u polje Git Clone URL unesite adresu https://github.com/ivanslapnicar/Matematika-posebna_poglavlja.
 • Provjerite da je polje Branch postavljeno na master (to je vjerojatno već automatski učinjeno).
 • Provjerite da je JuliaBox Folder postavljen na Matematika-posebna_poglavlja.
 • Pritisnite + iz retka akcija uz unesene podatke za dodavanje repozitorija.
 • Pritisnite zaokruženu strelicu okrenutu prema dolje za sinkronizaciju s repozitorijem.
 • Na izbornoj traci odaberite opciju Jupyter.
 • Po potrebi osvježite listu pritiskom na pripadajuću ikonu iznad popisa datoteka.
  Sada imate naveden direktorij Matematika-posebna_poglavlja u čijem se poddirektorijusrc nalaze same bilježnice.

Konfiguriranje ovog pristupa je prikazano i YouTube videom.

You can’t perform that action at this time.