Skip to content
Numerička analiza (FESB, 250)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
pdf
src
README.md

README.md

Numerička analiza

Jupyter bilježnice predmeta Numerička analiza koji se predaje na diplomskom studiju Računarstva (250) na FESB-u.

Korištenje

Materijali su pisani kao Jupyter (IJulia) bilježnice (engl. notebooks). Bilježnice možete koristiti na sljedeća tri načina.

Korištenjem preglednika

Unutar svojeg preglednika bilježnice možete pregledati pomoću Jupyter notebook viewera na sljedećoj poveznici.

Lokalno preuzimanje i pregled na vlastitom računalu

  • Instalirajte Julia-u i Jupyter.
  • Preuzmite bilježnice (repozitorij) korištenjem git naredbe:
git clone https://github.com/ivanslapnicar/Numericka_analiza.git

Ako niste upoznati s git alatom možete pogledati GitHubove stranice za pomoć ili direktno preuzeti bilježnice (repozitorij) na sljedećoj poveznici.

  • Nakon izvršavanja naredbe (kloniranja) ili direktnog preuzimanja bilježnice se nalaze u direktoriju Numericka_analiza/src pa ih možete pregledavati na Vašem računalu.

Korištenjem JuliaBox-a

Bilježnice možete izvršavati na cloudu koristeći JuliaBox.

  • Idite na https://juliabox.com i prijavite se svojim LinkedIn, GitHub ili Google računom.
  • Idite na Git
  • Upišite adresu https://github.com/ivanslapnicar/Numericka_analiza.git u Git Clone URL polje.
  • Provjerite da je Branch postavljen na master
  • Pritisnite + za dodavanje repozitorija.
  • Zatvorite Git prozor.

Sada imate naveden direktorij Numericka_analiza u čijem se poddirektorijusrc nalaze bilježnice.

You can’t perform that action at this time.