Zimbra Multi-Tenant
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs
multitenant
tools
.gitignore
README.md

README.md

zimbra-multi-tenant

====== Quản trị người dùng đa cấp cho Zimbra ======

===== Background =====

===== Chi tiết yêu cầu chức năng =====

==== Quản trị hệ thống ====

 • Thêm mới đơn vị (đồng thời tạo người dùng mới, gán quyền quản trị đơn vị)
 • Cập nhật đơn vị, người quản trị đơn vị
 • Xóa đơn vị (đồng thời xóa, hủy quyền người quản trị đơn vị)

==== Quản trị đơn vị ====

 • Thêm/sửa/xóa nhóm (distribution list)
 • Thêm/sửa/xóa người dùng (account)
 • Đổi mật khẩu (reset password)
 • Thêm/sửa/xóa địa chỉ (alias)
 • Thêm mới/cập nhật tài nguyên (resource)

===== Những kỹ năng yêu cầu =====

 • Ngôn ngữ lập trình: PHP
 • Công nghệ: LAMP, sử dụng Drupal framework
 • Mức độ khó: khó

===== Mentors =====

 • Mentor: Trương Anh Tuấn (tuanta [at] iwayvietnam [dot] com)