Permalink
Browse files

Adjusted HU starter page text.

  • Loading branch information...
2 parents e6c3b85 + 5fb2e5b commit eb44e1b7d4e4492e3c4fec50c8749bfd4bac9262 @laszlopapp laszlopapp committed Oct 28, 2011
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +3 −3 config/locales/hu_static.yml
  2. +2 −2 lib/tasks/create_shotcuts.rake
@@ -30,7 +30,7 @@ hu:
Az echo egy a közösségből fakadó <a href="{{github_url}}" target="_blank">nyílt forrású</a> projekt egy
<strong>élő demokráciáért</strong> - <span title="{{subsidiarity_tooltip}}" class="ttLink">világszerte</span>,
mindannyiunk egyenrangú, aktív részvételével. Átfogó koncepciója korunk egyik kulcsproblémájának megoldását
- célozza: a politikai rezignáció és az egyedüli ember tehetetlenség érzetének leküzdését.
+ célozza: a politikai kiábrándultság és az egyedüli ember tehetetlenség érzetének leküzdését.
</p><p>
"Megvitatjuk - Összefogunk - Cselekszünk!" - A szociális szoftver lehetőséget nyújt <strong>széleskörű
társadalmi viták</strong> folytatására és konstruktív <strong>javaslataink együttes kidolgozására</strong>.
@@ -45,10 +45,10 @@ hu:
title: Közös megoldáskeresés - mindenütt
more: |
<p>
- Az echo <strong>NEM egy újabb platform</strong>. Tartalmai tetszőleges weblapokba ágyazva
+ Az echo <strong>NEM egy újabb platform</strong>. Tartalmai tetszőleges weblapok részeként
megjelenhetnek: így pl. társadalmi és politikai szereplők weboldalain, hírportálokon, cégek honlapján
vagy éppen privát blogokban. Bármely weboldalon is legyünk, az echo segítségével együtt alakíthatjuk ki és
- fejleszthetjük tovább javaslatainkat - demokratikus úton, adminisztrátorok és moderátorok nélkül.
+ fejleszthetjük tovább javaslatainkat - demokratikus úton, különleges jogokkal felruházott adminisztrátorok nélkül.
Kollektív tudásunk szilánkjai, vélemények és ezek támogatói ezáltal az egymástól elszigetelt weblapok,
közösségek és különböző beszélt nyelvek határain túl <strong>az Internet egészén</strong>
összeköttetnek egymással.
@@ -34,8 +34,8 @@ namespace :create_shortcuts do
end
end
- task :embed_echo => :environment do
- %w(embed-echo).each do |shortcut|
+ task :embed_echo_discussion => :environment do
+ %w(embed-echo-discussion).each do |shortcut|
ShortcutUrl.statement_shortcut :title => shortcut,
:params => { :id => 1901 },
:language => "en"

0 comments on commit eb44e1b

Please sign in to comment.