Permalink
Browse files

New HDS question

  • Loading branch information...
1 parent 49f0a58 commit 70e47804d02e4f3993d52cce3f32b7ad8697ee80 @jackuess committed Jan 19, 2013
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 data/qna.txt
View
@@ -43,4 +43,8 @@ Jag lyckas inte ladda ner med Pirateplayer. Jag trycker på "Hämta" och Piratep
Jag har laddat ner en ett program och dess undertext, men undertexten visas inte i min spelare. Vad kan jag göra?
<!-- inner_delim -->
<p>Pirateplayer gör ingenting med undertexterna, utan laddar bara ner dem som de är. Ibland är de i format som de populära videospelarna (Vlc, Mplayer etc.) inte klarar av att läsa. Lämpligt är då att försöka konvertera dem till <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/.srt#SubRip_text_file_format">Subrip-formatet</a>.</p>
-<p>Här är ett par program som kan omvandla undertexter mellan en mängd olika format: <ul><li>Linux: <a href="http://home.gna.org/subtitleeditor/">Subtitle Editor</a></li><li>Windows: <a href="http://www.nikse.dk/subtitleedit">Subtitle Edit</a></li></ul>
+<p>Här är ett par program som kan omvandla undertexter mellan en mängd olika format: <ul><li>Linux: <a href="http://home.gna.org/subtitleeditor/">Subtitle Editor</a></li><li>Windows: <a href="http://www.nikse.dk/subtitleedit">Subtitle Edit</a></li></ul>
+<!-- delim -->
+När jag försöker ladda ner ett program med Pirateplayer får jag meddelandet: "Pirateplayer kan inte ladda ner denna typ av strömmar. Med Appen på Piratplay.se går den kanske att ladda ner". Vad beror det på?
+<!-- inner_delim -->
+<p>Pirateplayer kan inte ladda ner sk. HDS-strömmar. För att ladda ner dessa strömmar följ min <a href="hds_guide.html">guide</a>.</p>

0 comments on commit 70e4780

Please sign in to comment.