Permalink
Browse files

Added info about Teddys patch

  • Loading branch information...
1 parent 7955b29 commit 7fddaabd85707acf1804dad53e831d43b160b7c0 @jackuess committed Sep 8, 2013
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 templates/pirateplayer/get.html
@@ -19,6 +19,7 @@
<div class="osbox">
<h2>Mac OS X</h2>
<p>Installera <a href="downloads/latest.osx">Pirateplayers diskavbild (dmg)</a>.</p>
+ <p><ins date="2013-09-08">Uppdatering (2013-09-08)</ins>: För att nedladdning från SvT ska fungera krävs en uppdaterad kompilering av Ffmpeg. Teddy har förtjänstfullt nog ordnat en patch. Ladda ner <a href="downloads/osx-ffmpeg_fix.zip">osx-ffmpeg_fix.zip</a> och följ instruktionerna i <code>Readme.rtf</code>.</p>
<!--<p>Denna utgåva har testats i Mac OS X 10.7.x och 10.8.x på 64-bitars macar. Det är inte säkert att den fungerar i äldre mac-miljöer.</p>-->
<p>Stort tack till <em>Teddy</em> för kompilering och paketering av OS X-versionen!</p>
</div>

0 comments on commit 7fddaab

Please sign in to comment.