یک پروژه برای دیدن اینکه چطوری یک ایده می تونه به مرحله اجرا برسه. قدم به قدم فیلم گرفتم و منتشر کردم و خود سیستم هم برای عموم قابل استفاده است
JavaScript CSS Other

README.md

Bestoon

A simple Income and Expense system.

How to run

To run Bestoon in development mode; Just use steps bellow:

 1. Install python2, pip, virtualenv in your system.
 2. Clone the project https://github.com/jadijadi/bestoon.
 3. Make development environment ready using commands bellow;

  git clone https://github.com/jadijadi/bestoon && cd bestoon
  virtualenv -p python2 build # Create virtualenv named build
  source build/bin/activate
  pip install -r requirements.txt
  mv bestoon/settings.py.sample bestoon/settings.py
  python manage.py migrate # Create database tables
 4. Run Bestoon using python manage.py runserver

 5. Go to http://localhost:8000 to see your Bestoon version.

Run tests

To run tests in Bestoon simply use python manage.py test.

If you want more verbosity you can use -v option with 0, 1, 2, or 3.; e.g. python manage.py test -v2

More Clients

The project contains two different clients (command line and an ionic app for android/iOS) but all the 3rd party clients are more than welcomed. Add yours below.

TODO

 • a restful login service. user will give user pass and will get her token
 • local storage for ionic app. will store token and will using it when calling anything
 • create and submit the APK!
 • expand the error messages on the server side. client should understand that token was not valid and refer user to login page
 • logging system