Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code
This branch is 45 commits ahead, 5 commits behind jaanos:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Analiza podatkov s programom R, 2020/21

Repozitorij z gradivi pri predmetu APPR v študijskem letu 2020/21

 • Shiny Shiny
 • RStudio RStudio

Analiza gradbeništva v Sloveniji

Osnovna ideja

Za projektno nalogo sem si izbral tematiko gradbeništva. Osredotočil se bom na obdobje od leta 2010 do danes, saj se je v tem obdobju, po letu 2010/11, v Sloveniji začela kazati gospodarska kriza tudi v gradbenem sektorju in na nepremičninskem trgu, ki se ga v teji nalogi sicer ne bom dotaknil. Iskal bom povezave med skupno površino bodočih stanovanj (na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj) ter številom le-teh. Kasneje se bom dotaknil tudi kohezije med cenami arhitekturnega projektiranja in vrednostjo opravljenih gradbenih del v posameznem letu, analiziral bom gradbene stroške skozi leta ter za konec primerjal indeks povprečne neto plače z deležem naseljenih stanovanj brez osnovne infrastrukture po regijah. V nekaterih primerih podatki niso na voljo za vsako leto, vendar le za vsaki dve oziroma tri, a to ne bo vplivalo na kasnejšo analizo.

Potek dela

 • Najprej bom, na podlagi zadnjih razpoložjivih podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih za stanovanja po statističnih regijah Slovenije, napovedal kje se bo v prihodnosti gradilo največ oziroma najmanj stanovanjskih objektov ter podatke v deležih gradbenih dovoljenj prikazal s tortnim diagramom.

 • V nadaljevanju se bom osredotočil na gibanje gradbenih stroškov in njihovih dveh komponent (stroški dela in stroški materiala) skozi leta ter komentiral svoje ugotovitve. V kasnejši fazi bom primerjal gibanje stroškov dela z vrednostjo opravljenih gradbenih del v posameznem letu.

 • Kasneje bom opazoval povezavo med indeksom cen arhitekturnega projektiranja, ki je tesno povezano z gradbeništvom, in vrednostjo opravljenih gradbenih del v posameznem letu ter to prikazal v linijskem grafikonu, kjer bo lepo viden skupen trend in korelacija med obema kazalcema.

 • V tem delu bom v treh ločenih grafih, saj imam podatke za samo 3 leta (2011, 2015, 2018), s točkovinm grafom prikazal povezavo med deležem naseljenih stanovanj brez osnovne infrastrukture in indeksom povprečne mesečne neto plače. Analiziral bom vsako regijo posebej in iskal povezave med kazalcema.

 • Za konec bom pripravil še shiny aplikacijo, kjer bomo za vsako leto posebej opazovali gibanje števila izdanih gradbenih dovoljenj v primerjavi s skupno površino teh stanovanj.

Tabele

 1. gradbena.dovoljenja.letno - podatki o izdanih gradbenih dovoljenjih po statističnih regijah
 • StatisticnaRegija - spremenljivka: ime statistične regije (character),
 • Leto - spremenljivka: leto meritve (numeric),
 • SteviloStavb - meritev: število stavb za katere je bilo v nekem letu izdano gradbeno dovoljenje (numeric),
 • Povrsina_m2 -meritev: površina stavb za katere je bilo v nekem letu izdano gradbeno dovoljenje (numeric).
 1. gradbena.dovoljenja.sept - podatki o izdanih gradbenih dovoljenjih za mesec september
 • StatisticnaRegija - spremenljivka: ime statistične regije (neurejen faktor),
 • VrstaObjekta - spremenljivka: pove ali je meritev za stanovanske ali nestanovanjske stavbe (neurejen faktor),
 • SteviloStavb - meritev: stevilo stavb za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje (število).
 1. gradbeni.stroski - letni indeksi gradbenih stroškov
 • Leto - spremenljivka: leto meritve (število),
 • TipStroska - spremenljivka: pove nam za kateri tip stroška gre (neurejen faktor),
 • Indeks - meritev: indeks tega stroška v določenem letu (število).
 1. indeks.cen.arh.proj - podatki o ceni storitve arhitekturnega projektiranja
 • Leto - spremenljivka: leto meritve (število),
 • PovprecenIndeks - meritev: povprečen indeks, izračunan iz četrtletnih (število).
 1. indeks.neto.plac - podatki o neto plačah po statističnih regijah letno
 • StatisticnaRegija - spremenljivka: ime statistične regije (neurejen faktor),
 • Leto - spremenljivka: leto meritve (število),
 • Indeks - meritev: indeks neto plače (število).
 1. stanovanja.brez.os.infra - podatki o deležih naseljenih stanovanj brez osnovne infrastrukture po statističnih regijah
 • StatisticnaRegija - spremenljivka: ime statistične regije (neurejen faktor),
 • Leto - spremenljivka:lwto meritve (število),
 • DelezVOdstotkih - meritev: delež stanovanj brez osnovne infrastrukture v letu meritve (število).
 1. vrednost.gradb.del- podatki o vrednosti opravljenih gradbenih del v posameznem letu (v 1000 EUR)
 • Leto - spremenljivka: leto meritve (število),
 • Vrednost_1000EUR - meritev: vrednost vseh opravljenih gradbenih del v posameznem letu meritve v Sloveniji (število).
 1. dokoncana.stanovanja.st.in.povrsina- podatki o številu dokončanih stanovanj na 1000 prebivalcev in njihovi povprečni površini ob koncu leta (po statističnih regijah)
 • StatisticnaRegija - spremenljivka: Regija (neurejen faktor),
 • Leto - spremenljivka: leto meritve (število),
 • StDokoncanihStanovanjNa1000Prebivalcev - meritev: število vseh dokončanih stanovanj ob koncu leta na 1000 prebivalcev (število).
 • PovprecnaPovrsina_m2 - meritev: povprečna površina stanovanj v tem letu (število).

Program

Glavni program in poročilo se nahajata v datoteki projekt.Rmd. Ko ga prevedemo, se izvedejo programi, ki ustrezajo drugi, tretji in četrti fazi projekta:

 • obdelava, uvoz in čiščenje podatkov: uvoz/uvoz.r
 • analiza in vizualizacija podatkov: vizualizacija/vizualizacija.r
 • napredna analiza podatkov: analiza/analiza.r

Vnaprej pripravljene funkcije se nahajajo v datotekah v mapi lib/. Podatkovni viri so v mapi podatki/. Zemljevidi v obliki SHP, ki jih program pobere, se shranijo v mapo ../zemljevidi/ (torej izven mape projekta).

Potrebni paketi za R

Za zagon tega vzorca je potrebno namestiti sledeče pakete za R:

 • knitr - za izdelovanje poročila
 • rmarkdown - za prevajanje poročila v obliki RMarkdown
 • shiny - za prikaz spletnega vmesnika
 • DT - za prikaz interaktivne tabele
 • rgdal - za uvoz zemljevidov
 • rgeos - za podporo zemljevidom
 • digest - za zgoščevalne funkcije (uporabljajo se za shranjevanje zemljevidov)
 • readr - za branje podatkov
 • rvest - za pobiranje spletnih strani
 • tidyr - za preoblikovanje podatkov v obliko tidy data
 • dplyr - za delo s podatki
 • gsubfn - za delo z nizi (čiščenje podatkov)
 • ggplot2 - za izrisovanje grafov
 • mosaic - za pretvorbo zemljevidov v obliko za risanje z ggplot2
 • maptools - za delo z zemljevidi
 • tmap - za izrisovanje zemljevidov
 • extrafont - za pravilen prikaz šumnikov (neobvezno)

Binder

Zgornje povezave omogočajo poganjanje projekta na spletu z orodjem Binder. V ta namen je bila pripravljena slika za Docker, ki vsebuje večino paketov, ki jih boste potrebovali za svoj projekt.

Če se izkaže, da katerega od paketov, ki ji potrebujete, ni v sliki, lahko za sprotno namestitev poskrbite tako, da jih v datoteki install.R namestite z ukazom install.packages. Te datoteke (ali ukaza install.packages) ne vključujte v svoj program - gre samo za navodilo za Binder, katere pakete naj namesti pred poganjanjem vašega projekta.

Tako nameščanje paketov se bo izvedlo pred vsakim poganjanjem v Binderju. Če se izkaže, da je to preveč zamudno, lahko pripravite lastno sliko z želenimi paketi.

Če želite v Binderju delati z git, v datoteki gitconfig nastavite svoje ime in priimek ter e-poštni naslov (odkomentirajte vzorec in zamenjajte s svojimi podatki) - ob naslednjem zagonu bo mogoče delati commite. Te podatke lahko nastavite tudi z git config --global v konzoli (vendar bodo veljale le v trenutni seji).

About

Vzorčni repozitorij za projekt pri predmetu Analiza podatkov s programom R v študijskem letu 2020/21

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published