Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
R
 
 
man
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Börsdata API i R

För att använda dig av paketet behöver du Börsdata pro.

Installera från GitHub:

# install.packages("devtools")
devtools::install_github('jakobjohannesson/borsdata', build_vignettes = TRUE)

Om du saknar devtools, ta bort kommentaren (#) och installera det innan du installerar borsdata.

Introduktion till paketet

vignette("borsdata")

Beskrivning av alla funktioner finns att tillgå genom:

help(package = "borsdata")

Hoppas paketet är till nytta, undrar du något så kontakta mig. Uppdaterat senast den 22a april 2020.

About

Börsdata API

Resources

License

Releases

No releases published

Languages

You can’t perform that action at this time.