BLIPalacz Jest to rozszerzenie do GreaseMonkey'a w przeglądarce Firefox oraz GreaseKit'a w przeglądarce Safari rozszerzające możliwości BLIPa na jego stronie WWW.
JavaScript
Pull request Compare This branch is 8 commits behind kubofonista:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Utils
CHANGELOG.mkd
README.mkd
blipalacz.user.js

README.mkd

BLIPalacz — Because it’s your BLIP!

Czym jest BLIPalacz?

Jest to rozszerzenie do GreaseMonkey'a w przeglądarce Firefox oraz GreaseKit'a w przeglądarce Safari rozszerzające możliwości BLIPa na jego stronie WWW.

Obecne funkcjonalności

Funkcjonalności zostały wypisane na stronie projektu: http://kubofonista.net/blipalacz

Changelog

Opis zmian dostępny jest w pliku CHANGELOG.mkd