This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Zjednodušení kontroly EET účtenek
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
appengine
chrome
LICENSE
README.md

README.md

EET Check

Google Chrome extension pro jednoduchou kontrolu odesílaných hodnot pomocí přímého vložení hodnotu do kontrolního formuláře EET

Instalace do Google Chrome

Použijte instalaci z Chrome Web Store: EET Check a nebo přímo na webu aplikace.

Vlastnosti

  • Vyplní hodnoty do kontrolního formuláře EET podle údajů předaných v aplikaci v URL.
  • Protože vyžaduje v prohlížeči rozšíření, zkontroluje nejdříve, zda má uživatel tento nainstalovaný.
  • Tento nástroj žádným způsobem neobchází CAPTCHA ochranu formuláře Daňového portálu, takže nelze data získat bez spolupráce uživatele (neposkytuje přímé API proti serverům MF)

Záměr pluginu

Kontrolovat účtenky z vlastní pokladny je v systému EET hrozný opruz - opisovat přesné datum a 2× 30místný kód bez tolerance nejmenšího překlepu je mimořádně nepohodlné. Záměrem je poskytnout překlenovací nástroj, který nastaví rozhraní, přes které bude možné z pokladních aplikací vyplnit formulář jedním kliknutím.

Příklad

Jako příklad vezmu ukázkovou účtenku aplikace Teeta a tuto přenesu do kontrolního formuláře EET jedním klinutím na odkaz:

https://eet-check.appspot.com/check?dic=CZ64949681&date=2016-12-12T15:19:21Z&price=1000&bkp=231BC9D2-315F2D8B-A575C18B-6233CD22-4AEADDDF&fik=d978569c-cff2-4ce0-af80-edcc8f29c7e2-ff

Api dokumentace

Typ požadavku: GET nebo POST (nerozlišuje se)

Endpoint URL:

https://eet-check.appspot.com/check

Parametry:

  • dic - číselná část DIČ,
  • date - datum a čas ve formátu ISO 8601 (např. 2016-12-12T15:19:21Z),
  • price - cena v číselném formátu
  • bkp - BKP kód, pouze celý, nezkrácený, volitelně dělený pomlčkami, case insensitive
  • fik - FIK kód, pouze celý, nezkrácený, volitelně dělený pomlčkami, case insensitive