Web pražského Barcampu 2018
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
assets
docker
log
temp
tests
www
.bowerrc
.gitignore
.htaccess
.rsync-exclude
Gruntfile.js
LICENSE
README.md
bower.json
composer.json
composer.lock
deploy.sh
docker-compose.yml
package-lock.json
package.json

README.md

Web Pražského barcampu

Web Pražského barcampu (https://www.prazskybarcamp.cz/)

Instalace na localhost

Po stažení repozitáře naisntalujte závislosti:

composer install

Vytvořte soubor app/config/config.local.neon (není verzován v Gitu). Může být i prázdný.

Úpravy JS a CSS

Pro úpravy JavaScriptových souborů a nebo stylů je potřeba nainstalovat závislosti pro generátor:

npm install -g bower
npm install
bower install

Po úpravě souborů v assets/ zavolejte:

grunt

a vygenerují se soubory:

  • www/js/main.js
  • www/js/admin.js
  • www/css/main.css
  • www/css/admin.css

které obsahují veškeré scripty a styly stránek. Tyto soubory jsou součástí repozitáře, takže je lze rovnou použít.

Spuštění webového serveru

Spusťte Docker

docker-composer up -d

Na stránce http://localhost:8002 by se měl objevit aktuální web.

Nastavení cronu

Vy systému není univerzální cron, který by obsluhoval všechny služby, ale pro každý cronem obsluhovaný job je samostatné volání cronu.

Volání cronu je přes HTTPS REST API a je chráněno API tokenem, který si lze vygenerovat v administraci. Samotné volání lze pak zajistit externí službou nebo přes curl či wget.

Volání cronu musí být metodou POST a musí obsahovat HTTP hlavičku authtoken jejíž hodnotou bude jeden platný token.

Tělem odpovědi je vždy JSON s povinnou hodnotou status, který označuje úspěšnost akce.

Seznam cronů:

Cron pro automatický posun harmonogramu

  • Endpoint: /api/schedule/step-next
  • Parametry: (bez parametrů)

Požadavky pro běh

PHP 7.2 nebo vyšší, Mysql 5 nebo vyšší, Git, Unzip.

V PHP jsou potřeba rozšření: mysqli, pdo_mysql.

Požadavky pro vývoj

Composer, NPM

License

  • Web: The MIT License (MIT)
  • Nette: New BSD License or GPL 2.0 or 3.0
  • Další závislosti podle zveřejněných licení