Skip to content
No description, website, or topics provided.
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
public
src
.gitignore
README.md
package-lock.json
package.json

README.md

Aplikacja napisana w ReactJs. Do jej napisania zainspirował mnie jeden z odcinków "Twin Peaks" w którym na ekranie komputera było widocznych kilka konsolek z przewijającymi się danymi, kodem, itp. Moja wersja jest na razie dość prosta, ale zamierzam to rozbudować jak znajdę na to czas.

Demo

Screenshot

Aby odpalić aplikację, sklonuj repozytorium i uruchom: npm start.

You can’t perform that action at this time.