Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (6 sloc) 1020 Bytes

Manual de Babel

Aquest manual està dividit en dues parts:

Per a futures actualitzacions, segueix a @*thejameskyle en Twitter.

Si estàs llegint una traducció d'aquest manual, és possible que trobis seccions en anglès que encara no han estat traduïdes. Si desitja contribuir a una de les traduccions haurà de fer-ho a través de Crowdin. Per favor, llegeix les directrius per contribuir per obtenir més informació. Trobaràs diverses paraules en anglès que es corresponen amb conceptes de programació. Si es traduïssin aquestes paraules a altres idiomes hi hauria una falta de consistència i fluïdesa en llegir una altra informació sobre elles. En molts casos trobaràs la traducció literal seguida del terme en anglès entre parèntesi (). Per exemple: Arbres de sintaxi abstracta (ASTs).

You can’t perform that action at this time.