Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (6 sloc) 970 Bytes

Babel -käsikirja

Käsikirja koostuu kahdesta osasta:

Jos haluat pysyä ajantasalla, seuraa Twitterissä: @thejameskyle.

Jos luet käännettyä (eli ei englanninkielistä) käsikirjaa, saatat kohdata edelleen alkuperäiskielellä kirjoitettuja kääntämättömiä osia. Jos haluat itse toimia kääntäjänä, käytä Crowdin -työkalua. Ole hyvä ja lue vapaaehtoisten avustajien opas ennen osallistumista. Moni englanninkielinen termi liittyy ohjelmointiin. Jos nämä tekniset terkmit käännettäisiin suoraan muille kielille, tekstin oikeellisuus ja ymmärrettävyys kärsii. Monesti löydät suoraan alkuperäisen englanninkielisen termin ja sen lyhenteen sulkeissa (). Esimerkiksi: Abstract Syntax Trees (ASTs).

You can’t perform that action at this time.