Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
2 contributors

Users who have contributed to this file

@thejameskylebot @jamiebuilds
10 lines (6 sloc) 1.01 KB

Babel Podręcznik

Ten podręcznik jest podzielony na dwie części:

Po więcej informacji, śledź @thejameskyle na Twitterze.

Jeśli czytasz tłumaczenie tego podręcznika, nadal możesz znaleźć fragmenty po angielsku, które nie były jeszcze przetłumaczone. Jeśli chcesz przyłączyć się do tłumaczenia, musisz zrobić do przez platformę Crowdin. Przeczytaj proszę wytyczne o współpracy po więcej informacji. Znajdziesz tutaj wiele angielskich słów, które są pojęciami w programowaniu. Jeśli były by one przetłumaczone na inny język, wystąpił by brak konsekwencji i zrozumieniu przy czytaniu o nich. W wielu przypadkach, znajdziesz dosłowne tłumaczenie i następujące po nim angielskie wyrażenie w nawiasach (). Na przykład: drzewo składniowe (ASTs).

You can’t perform that action at this time.