Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (6 sloc) 1.59 KB

Вавилон Приручник

Овај приручник је подељен у два дела:

За будућа ажурирања, пратите @thejameskyle на Твитеру.

Ако читате не-енглески превод овог приручника, још увек можете пронаћи делове на енглеском који још увек нису преведени. Ако желите да допринесете преводу на неки од других језика, морате то урадити кроз Crowdin. Молимо вас, прочитајте водич за учешће за више информација. Пронаћи ћете одређен број енглеских речи које су програмерски концепти. Ако би се они преводили на друге језике, јавио би се недостатак конзистентности и течности када читате о њима. У највећем броју случајева, наћи ћете буквални превод праћен енглеским изразом у заградама (). На пример: Апстрактна синтаксна стабла (Abstract Syntax Trees).

You can’t perform that action at this time.