Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
2 contributors

Users who have contributed to this file

@thejameskylebot @jamiebuilds
10 lines (6 sloc) 1003 Bytes

Babel El Kitabı

Bu el kitabı iki bölümden oluşur:

Gelecek güncellemeler için @thejameskyle'i Twitter'dan takip edin.

Eğer bu el kitabının İngilizce olmayan bir çevirisini okuyorsanız, halen çevrilmemiş bölümler görebilirsiniz. Eğer bu çevirilerden birine katkıda bulunmak istiyorsanız, bunu Crowdin aracılığıyla yapmalısınız. Lütfen daha fazla bilgi için katkıda bulunma rehberine göz atın. Bazı programlama konseptlerinin İngilizce olarak yazıldığını göreceksiniz. Eğer bunlar diğer dillere çevirilir ise okumada tutarlılık ve akıcılık eksikliği olacaktır. Birçok durumda parantez içindeki ingilizce terimin edebi çevirisini bulacaksınız.(). Örneğin: Soyut Sözdizimi Ağaçları (ASTs).

You can’t perform that action at this time.