Skip to content
Programiranje in numerične metode v ekosistemu Pythona
Jupyter Notebook Mathematica Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Uvajalni tečaj Posodobitev predloge uvajalnega tečaja. Oct 2, 2019
data Prelom strani Mar 7, 2017
fig
moduli animacija GR Nov 19, 2018
moj.ladisk.si handling long lists and tuples Oct 15, 2018
pdf
primeri nalog in izpita dodane rešitve kolokvija iz teorije Jan 14, 2020
projekt usklajevanje predloge projekta s SE Nov 28, 2018
vprasanja za razmislek popravljena imena slik Dec 19, 2016
website @ a1985dc dodano jupyter dashboarding itd Jan 19, 2020
.gitmodules .submodules added Feb 20, 2018
LICENSE license Aug 18, 2017
NM2019.ipynb Popravljena ura preizkusa iz teorije. Oct 22, 2019
PiNM2018-19.ipynb sprememba GU Oct 2, 2019
Predavanje 01 - Uvod v Python.ipynb popravek naslova Oct 7, 2019
Predavanje 02 - Print, delo z datotekami, funkcije, moduli.ipynb
Predavanje 03 - Moduli, numpy, matplotlib.ipynb spremenjen video za download Nov 23, 2019
Predavanje 04 - Objektno programiranje, simbolno računanje.ipynb
Predavanje 05 - Uvod v numerične metode in sistemi linearnih enačb 1.ipynb
Predavanje 06 - Sistemi linearnih enačb 2.ipynb
Predavanje 07 - Interpolacija.ipynb
Predavanje 08 - Aproksimacija.ipynb popravljene glave Mar 13, 2019
Predavanje 09 - Reševanje enačb.ipynb Manjši popravek Dec 8, 2019
Predavanje 10 - Numerično odvajanje.ipynb
Predavanje 11 - Numerično integriranje.ipynb popravek pri zapisu n pri Rombergovi metodi Dec 16, 2019
Predavanje 12 - Numerično reševanje diferencialnih enačb - začetni problem.ipynb nekaj tipkarskih napak Jan 1, 2020
Predavanje 13 - Numerično reševanje diferencialnih enačb - robni problem.ipynb popravek Jan 13, 2020
Predavanje 14 - Testiranje pravilnosti kode, uporabniški vmesnik.ipynb popravljene povezave za qt5 Jan 23, 2020
README.md colab Aug 24, 2018
Uvod v Mathematico.nb popravek mathematica tutorial Apr 23, 2019
__init__.py
environment.yml working on mybinder Jan 11, 2018

README.md

Programiranje in numerične metode v ekosistemu Pythona

Predavanja temeljijo na ekosistemu Python in bodo izvedena v obliki Jupyter notebook-ov. Tukaj predstavljena vsebina je osnova za dva predmeta, ki se poučujeta na Fakulteti za strojništvo (Univerza v Ljubljani):

Poženite to izvršljivo knjigo na spletu:
Binder Binder(lab)

Seznam predavanj

* Fakultativno predavanje, študentje Fakultete za strojništvo UNI-LJ imate možnost pridobiti licenčno verzijo programa Mathematica na tej povezavi.

Dovoljenje za uporabo (License)

To delo je prosto za nekomercialno uporabo pri čemer morate navesti vir, avtorja in Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

You can’t perform that action at this time.