No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
bower_components
node_modules
public
routes
setup
views
LICENSE
README.md
app.js
bm.js
bower.json
config.js
package.json
report.xml

README.md

Autocomplete

To je izvorna koda grafičnega vmesnika za sestavljanje in izvajanje poizvedb SPARQL.

Vmesnik potrebuje podatkovno bazo MariaDB ali MySQL in različico strežnika TPF, ki je v repozitoriju: https://github.com/janrobas/TriplePatternFragmentsJan.

Navodila za namestitev:

  1. V podatkovni bazi je potrebno kreirati tabelo z SQL kodo v datoteki setup/1_create_sql_table.sql.

  2. Potrebno je prenesti in nastaviti TPF strežnik: https://github.com/janrobas/TriplePatternFragmentsJan.

  3. Potrebno je nastaviti parametre (pot do strežnika, podatke za dostop do podatkovne baze) v datoteki setup/2_sql_pretvorba.sh in jo pognati. Skripta je bila testirana v sistemu Ubuntu z odjemalcem MySQL. Če se namešča na drug operacijski sistem, je potrebno drugače poskrbeti za prenos trojčkov v podatkovno bazo.

  4. Potrebno je pognati SQL kodo v datoteki 3_run_after_data_import.sql, da se napolnijo polja z deli URIjev.

  5. Potrebno je nastaviti parametre v datoteki config.js (podatki za dostop do podatkovne baze in URL do vstopnega delca TPF).