Permalink
Browse files

update catalan translation

  • Loading branch information...
1 parent eabd22d commit 1b3a43eab3d1f288487300f136a38a75ad89b3f6 @jantoniomartin committed Apr 18, 2012
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. BIN locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
  2. +9 −9 locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
View
BIN locale/ca/LC_MESSAGES/django.mo
Binary file not shown.
View
18 locale/ca/LC_MESSAGES/django.po
@@ -7,10 +7,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-24 13:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-07 10:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-19 13:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-19 13:30+0100\n"
"Last-Translator: Rafael Romero Mora <longrider186@yahoo.com>\n"
-"Language-Team: ES <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: CA <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -298,7 +298,7 @@ msgstr "Convoi"
#: models.py:111
msgid "Support"
-msgstr "Suport"
+msgstr "Donar suport a"
#: models.py:125
msgid "3 days"
@@ -349,7 +349,7 @@ msgstr "temps disponible per a jugar un torn"
#: models.py:432
msgid "cities that must be controlled to win a game"
-msgstr "ciutats que han de ser controlades per a ganyar una partida"
+msgstr "ciutats que han de ser controlades per a guanyar una partida"
#: models.py:441
msgid "only invited users can join the game"
@@ -859,7 +859,7 @@ msgstr "Eslavònia"
#: translate.py:81
msgid "Spoleto"
-msgstr "SpoletO"
+msgstr "Spoleto"
#: translate.py:82
msgid "Swiss"
@@ -871,7 +871,7 @@ msgstr "Treviso"
#: translate.py:84
msgid "Trent"
-msgstr "TrentO"
+msgstr "Trento"
#: translate.py:85
msgid "Thyrrenian Sea"
@@ -1827,7 +1827,7 @@ msgstr "Mitjana de karma"
#: templates/machiavelli/game_list_pending.html:52
#: templates/machiavelli/summary.html:70
msgid "Cities to win"
-msgstr "Ciutats per a ganyar"
+msgstr "Ciutats per a guanyar"
#: templates/machiavelli/game_inactive.html:63
#: templates/machiavelli/game_list_pending.html:54
@@ -2304,7 +2304,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"\n"
"En el formulari següent has de composar una odre per a cadascuna de les teves"
-"unitats. No pots donar més d'una ordre a la mateixa unitat. Si vols que "
+" unitats. No pots donar més d'una ordre a la mateixa unitat. Si vols que "
"una unitat no faci res, escull l'opció \"Aguantar\" per a ella.\n"
#: templates/machiavelli/orders_actions.html:17

0 comments on commit 1b3a43e

Please sign in to comment.