Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
LICENSE.txt
LICENSE_ProgramFiles
LotteryView.elm
Main.elm
Matrix.elm
Model.elm
Steering.elm
Support.elm
Transformation.elm
Vector.elm
elm-package.json
index.html
readme.org
release.sh
updateLicense.sh

readme.org

Schijt je rijk

Schijt je rijk is een loterij spel. Waarin een koe over een wijland loopt en in een willekeurig vakje neerschijt. Dit vakje is het winnende lot!

Het spel is geschreven in elm code, wat bouwt naar een html bestand. Als het goed is dit bestand meegelevert, kijk voor start.html of index.html. Anders staan bouw instructies hier onder

Geimplementeerd functies

 • Begin met het laten zien van een start knop, na een winnaar te hebben gekozen kom je hier weer op terug todat er aantal trekkingen zijn geweest
 • Koe mag niet 2x op hetzelfde lootje schijten
 • Weergave van het winnende nummer moet goed leesbaar zijn in de zaal
  • Koe in het midden houden zodat de vakjes goed leesbaar zijn.
 • Achtergrond moet tenminste groen zijn.
  • Voetbal veld zou beter zijn

Instel scherm

 • Tijd kunnen opgeven, bereik tussen de 5 en 60 seconden.
 • Aantal vakjes/lootjes kunnen invullen
 • Aantal trekkingen??

Bouw instructies

Installeer elm:

npm install elm

Om het project te bouwen gebruik elm make.

elm-make Main.elm --output=main.html

main.html is nu het uitvoerbare spel.

Zelf gebruik is spacemacs met de elm layer en bind ik de toets combinatie `spatie,m,c,x` aan bouwen wat ook een nieuw tab in de browser opent:

(spacemacs/set-leader-keys-for-major-mode 'elm-mode
 "cx" 'elm-preview-main
)

Configuratie

De meeste standaard waarden zijn in Model.elm gedefnieert

Gedrag koe

Voor de koe projecteren we een circel met een punt er in, het punt beweegt random op de circel heen en weer en de koe volgt dit punt.

Deze variabelen zijn gedefinieert in Steering.elm Daarnaast is er een maximale snelheid gedefinieert in Model.elm

Te doen

Recent

 • Start trekking en dan een filmpje. Na filmpje sportveld in zicht met koeien.
 • Koe over het scherm lopen ipv anders om.
 • Voor honderd loten veld vullend zijn.
 • Aantal trekking eruit, en controle van dubbel schijt weghalen & oneindig doorloepen op een trekking (ie, we kunnen elke keer weer opnieuw starten.

Eerdere suggesties

 1. Kamera die inzoemt en de koe volgt?
 2. Geluid
 3. random tijd? (word als een beetje gedaan als er op een gebruikt vak word gescheten)
 4. framerate verbeteren voor grotere nummers

Licentie

De meegleverde software betreft vrije software, er word niet betaalt vor een kopie, maar de ontwikellings kosten als een service. Dit betekent dat iedereen het vrij kan kopieren, de code bestuderen, en aanpassen. De enige restricties zijn dat aanpassingen van de code deze ook beschikbaar moeten zijn, en dat er bouw instructies moeten worden meegelevert (zie readme.org). Dit word oficieel bescreven in LICENSE.txt

You can’t perform that action at this time.