Guia d'instal·lació de Guifi.net
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
css
img
js/vendor
.gitignore
CNAME
README.md
_config.yml
alta.md
ap.md
feed.xml
firmware-buffalo-whr-g54s.md
firmware-linksys-wrt-54gl.md
firmware.md
index.md
intro.md
muntatge.md
node.md
proxy-ie.md
proxy-mf.md
proxy.md
router.md
trasto.md

README.md

Guia d'instalació de guifi.net

Pels interessats en connectar-se a la xarxa lliure guifi.net, podeu utilitzar aquesta guia d'instalació que vaig escriure fa temps. Necessitareu un router compatible amb el firmware dd-wrt i una antena direccional a 2,4 Ghz.

Aquesta guia la vaig escriure ja fa molt de temps, només la mantinc donat que hi ha moltes webs que hi fan referència. Desgraciadament no tinc temps per actualitzar-la o donar-hi suport.

Suport tècnic

Per a qualsevol dubte tècnic que tingueu, contacteu amb la comunitat de guifi.net, segur que estaran encantats d'ajudar-vos.