Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
javabin.github.com
CSS
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
pages
resources
.gitignore
CNAME
README.md
events-for-test.json
index.html

README.md

javabin.github.com - nye java.no

javabin.github.com er repoet for http://java.no.

Siden består av enkle statiske HTML-sider.

Hva trengs gjort med java.no?

Ønsker du å hjelpe med å utvikle java.no? Ta tak i oppgavene som vi har definert her: https://github.com/javaBin/javabin.github.com/issues

Hvordan legge til nye sider

Sider lastes asynkront med ajax og injectes inn i index.html. For å lage nye sider, opprett en .html-fil under pages/ og link til denne med index.html?page=navn_på_html_fila_uten_extension

Problemer med cross-site scripting i Chrome

Får du problemer med at Chrome ikke tillater HTML-filene å laste via ajax, så kan du starte opp browseren med følgende parameter:

--allow-file-access-from-files

Det skal fikse problemet.

Something went wrong with that request. Please try again.