Skip to content
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 18 commits ahead, 15 commits behind mueschel:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENCE
OSMData.pm
OSMDraw.pm
OSMLanes.pm
README.md
README_orig.md
_destinationsigns.scss
_signs_DE.scss
installing_on_server
render.pl
style.css
style.scss

README.md

#OsmLaneVisualizer pl version

Narzędzie słuące do wizualizacji tagów dotyczących dróg, głównie tagu destination wprowadzonych do OpenStreetMap. Dane są pobierane przez skrypt perla z Overpass API, z którego tworzony jest kod html.

Fork kodu użytkownika mueschel dostosowany do polskiego oznakowania drogowego.

##Chcesz odpalić u siebie?
Bardzo uproszczone instrukcje dostępne w pliku installing_on_server.

##Jak to działa?

 1. Otwórz http://javnik.tk/OLV/render.pl
 2. Wpisz zapytanie do Overpassa, id drogi, bądź tag ref, name, lub id relacji
 3. Poczekaj trochę...
 4. Ciesz się wizualizacją 🎉 i sprawdź czy nie popełniłeś jakiegoś błędu.💭

##Obsługiwane tagowanie(en):

 • bicycle[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] The values no, designated and official are displayed
 • bridge[:name] Bridges are displayed using a shadow behind the lanes, the name is shown
 • bus[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] The values designated and official are displayed
 • change[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Shown as solid or dashed lines between lanes
 • destination[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Shown using german-style destination signs.
 • destination:colour[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Used as background color for individual destinations on a sign.
 • destination:country[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] If the number of entries matches the number of destination's, the country codes are listed next to the destination, otherwise they are grouped at the bottom of the sign.
 • destination:ref[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Shown using german-style destination signs. The ref's are listed at the bottom of each sign
 • destination:ref:to[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Shown using german-style destination signs. The ref's are listed at the bottom of each sign
 • destination:symbol[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Some common symbols are displayed. They are listed next to destination names
 • destination:symbol:to[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Some common symbols are displayed. They are listed next to destination names
 • destination:to:ref[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Shown using german-style destination signs. The ref's are listed at the bottom of each sign
 • foot[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] The values no, designated and official are displayed
 • highway=motorway_junction Junction name and ref are displayed, if they are located at the end of a way
 • highway=(traffic_signals|give_way|stop|crossing|mini_roundabout) Some highway tags on nodes are shown using the corresponding traffic sign
 • hgv[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] The values no, designated and official are displayed
 • int_ref Shown in left column and on signs
 • junction=roundabout Roundabouts are marked
 • lanes[:forward|:backward|:both_ways] Used to determine the number of lanes. Might be overruled by other tags
 • maxspeed
 • maxspeed[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Supported, shown on left-hand side. Displayed inside lane for lane dependent tags
 • maxspeed:conditional Supported, shown on left-hand side, no lane or direction dependence.
 • maxspeed:hgv Supported, shown on left-hand side, no lane or direction dependence
 • motorroad If yes, the corresponding sign is shown
 • name Shown in left column
 • oneway Mostly supported, oneway=-1 might fail in some cases
 • overtaking[:hgv][:forward|:backward] Shown as solid line between forward and backward lanes
 • placement[:forward|:backward][:start|:end] Used for positioning lanes if enabled. Additional: Experimental support for a tag proposed by Imagic to give further detail in case of placement=transistion
 • psv[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] The values designated and official are displayed
 • ref Shown in left column, used to determine color of signs
 • shoulder[:left|:right] Shoulders are drawn as gray area left and right of the road
 • sidewalk[:left|:right|:both] Shown in light blue on left and right side of the road
 • sidewalk[:left|:right|:both]:width Used if enabled
 • traffic_calming=island Shown on ways between lanes as dark area
 • traffic_calming:width Used if enabled
 • tunnel:name Name is shown if available
 • turn[:lanes][:forward|:backward|:both_ways] Rendered by using Unicode characters.
 • width[:lanes][:forward|:backward] Used if enabled

##Inne
Oryginalne readme dostępne tutaj

Jeśli widzisz jakieś błędy, lub chcesz współtworzyć kod, śmiało! Zachęcam! :)

Ten fork może się różnić od aktualnej wersji dostępnej pod https://github.com/mueschel/OsmLaneVisualizer

@Stworzono na licencji CC-BY-NC-SA przez mueschel i javnik36.

You can’t perform that action at this time.