Skip to content
Avatar

Highlights

  • Pro
Block or Report

Block or report jayres

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Add an optional note:
Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse

Pinned

  1. b̶̡̪̬͒l̸̰̗̝̀ỏ̷̡̩g̴͇̑g̶̲̱̽͐i̵̹͗n̶̤̥͂̅̆g̴̮̾̅͜ ̷̧͎͆i̷̛͒͜͠n̸̥̺͒ ̶͚͚͊̿͜t̸̺͙̭̆̊̈́ḧ̶̟́̐e̸̱͔̟̓̓͝ ̶̨͔̾͛̑d̵̥̣̏ȧ̷̼̊r̷̰̝̥̅̌͝k̵̟̥̞̉̍͛

    JavaScript 19 1

  2. http://callparty.org

    JavaScript 23 1

1,149 contributions in the last year

We're celebrating 100 million developers!
No contributions on January 30, 2022 5 contributions on January 31, 2022 1 contribution on February 1, 2022 4 contributions on February 2, 2022 6 contributions on February 3, 2022 5 contributions on February 4, 2022 No contributions on February 5, 2022 No contributions on February 6, 2022 7 contributions on February 7, 2022 4 contributions on February 8, 2022 5 contributions on February 9, 2022 1 contribution on February 10, 2022 3 contributions on February 11, 2022 No contributions on February 12, 2022 No contributions on February 13, 2022 No contributions on February 14, 2022 1 contribution on February 15, 2022 No contributions on February 16, 2022 No contributions on February 17, 2022 No contributions on February 18, 2022 No contributions on February 19, 2022 No contributions on February 20, 2022 No contributions on February 21, 2022 4 contributions on February 22, 2022 9 contributions on February 23, 2022 15 contributions on February 24, 2022 8 contributions on February 25, 2022 1 contribution on February 26, 2022 No contributions on February 27, 2022 4 contributions on February 28, 2022 5 contributions on March 1, 2022 3 contributions on March 2, 2022 4 contributions on March 3, 2022 6 contributions on March 4, 2022 No contributions on March 5, 2022 No contributions on March 6, 2022 2 contributions on March 7, 2022 10 contributions on March 8, 2022 7 contributions on March 9, 2022 8 contributions on March 10, 2022 4 contributions on March 11, 2022 No contributions on March 12, 2022 No contributions on March 13, 2022 4 contributions on March 14, 2022 1 contribution on March 15, 2022 3 contributions on March 16, 2022 3 contributions on March 17, 2022 6 contributions on March 18, 2022 No contributions on March 19, 2022 No contributions on March 20, 2022 8 contributions on March 21, 2022 21 contributions on March 22, 2022 9 contributions on March 23, 2022 2 contributions on March 24, 2022 7 contributions on March 25, 2022 No contributions on March 26, 2022 No contributions on March 27, 2022 9 contributions on March 28, 2022 6 contributions on March 29, 2022 8 contributions on March 30, 2022 5 contributions on March 31, 2022 5 contributions on April 1, 2022 No contributions on April 2, 2022 No contributions on April 3, 2022 2 contributions on April 4, 2022 7 contributions on April 5, 2022 4 contributions on April 6, 2022 3 contributions on April 7, 2022 2 contributions on April 8, 2022 No contributions on April 9, 2022 No contributions on April 10, 2022 4 contributions on April 11, 2022 4 contributions on April 12, 2022 4 contributions on April 13, 2022 3 contributions on April 14, 2022 5 contributions on April 15, 2022 No contributions on April 16, 2022 No contributions on April 17, 2022 3 contributions on April 18, 2022 8 contributions on April 19, 2022 2 contributions on April 20, 2022 4 contributions on April 21, 2022 7 contributions on April 22, 2022 No contributions on April 23, 2022 No contributions on April 24, 2022 7 contributions on April 25, 2022 6 contributions on April 26, 2022 7 contributions on April 27, 2022 6 contributions on April 28, 2022 10 contributions on April 29, 2022 No contributions on April 30, 2022 No contributions on May 1, 2022 6 contributions on May 2, 2022 5 contributions on May 3, 2022 5 contributions on May 4, 2022 13 contributions on May 5, 2022 6 contributions on May 6, 2022 No contributions on May 7, 2022 No contributions on May 8, 2022 6 contributions on May 9, 2022 5 contributions on May 10, 2022 2 contributions on May 11, 2022 3 contributions on May 12, 2022 3 contributions on May 13, 2022 No contributions on May 14, 2022 No contributions on May 15, 2022 5 contributions on May 16, 2022 10 contributions on May 17, 2022 4 contributions on May 18, 2022 9 contributions on May 19, 2022 11 contributions on May 20, 2022 No contributions on May 21, 2022 1 contribution on May 22, 2022 10 contributions on May 23, 2022 6 contributions on May 24, 2022 7 contributions on May 25, 2022 No contributions on May 26, 2022 6 contributions on May 27, 2022 No contributions on May 28, 2022 No contributions on May 29, 2022 No contributions on May 30, 2022 1 contribution on May 31, 2022 3 contributions on June 1, 2022 2 contributions on June 2, 2022 4 contributions on June 3, 2022 No contributions on June 4, 2022 No contributions on June 5, 2022 5 contributions on June 6, 2022 2 contributions on June 7, 2022 7 contributions on June 8, 2022 5 contributions on June 9, 2022 1 contribution on June 10, 2022 No contributions on June 11, 2022 No contributions on June 12, 2022 7 contributions on June 13, 2022 2 contributions on June 14, 2022 6 contributions on June 15, 2022 4 contributions on June 16, 2022 12 contributions on June 17, 2022 No contributions on June 18, 2022 No contributions on June 19, 2022 No contributions on June 20, 2022 1 contribution on June 21, 2022 6 contributions on June 22, 2022 3 contributions on June 23, 2022 3 contributions on June 24, 2022 No contributions on June 25, 2022 No contributions on June 26, 2022 No contributions on June 27, 2022 1 contribution on June 28, 2022 10 contributions on June 29, 2022 2 contributions on June 30, 2022 7 contributions on July 1, 2022 No contributions on July 2, 2022 No contributions on July 3, 2022 No contributions on July 4, 2022 2 contributions on July 5, 2022 1 contribution on July 6, 2022 1 contribution on July 7, 2022 7 contributions on July 8, 2022 No contributions on July 9, 2022 No contributions on July 10, 2022 2 contributions on July 11, 2022 1 contribution on July 12, 2022 No contributions on July 13, 2022 No contributions on July 14, 2022 5 contributions on July 15, 2022 No contributions on July 16, 2022 No contributions on July 17, 2022 5 contributions on July 18, 2022 14 contributions on July 19, 2022 6 contributions on July 20, 2022 4 contributions on July 21, 2022 No contributions on July 22, 2022 No contributions on July 23, 2022 No contributions on July 24, 2022 No contributions on July 25, 2022 No contributions on July 26, 2022 No contributions on July 27, 2022 No contributions on July 28, 2022 No contributions on July 29, 2022 No contributions on July 30, 2022 No contributions on July 31, 2022 4 contributions on August 1, 2022 4 contributions on August 2, 2022 2 contributions on August 3, 2022 12 contributions on August 4, 2022 1 contribution on August 5, 2022 No contributions on August 6, 2022 No contributions on August 7, 2022 7 contributions on August 8, 2022 6 contributions on August 9, 2022 7 contributions on August 10, 2022 5 contributions on August 11, 2022 4 contributions on August 12, 2022 No contributions on August 13, 2022 No contributions on August 14, 2022 10 contributions on August 15, 2022 3 contributions on August 16, 2022 5 contributions on August 17, 2022 5 contributions on August 18, 2022 8 contributions on August 19, 2022 No contributions on August 20, 2022 No contributions on August 21, 2022 No contributions on August 22, 2022 3 contributions on August 23, 2022 5 contributions on August 24, 2022 5 contributions on August 25, 2022 3 contributions on August 26, 2022 No contributions on August 27, 2022 No contributions on August 28, 2022 4 contributions on August 29, 2022 3 contributions on August 30, 2022 2 contributions on August 31, 2022 4 contributions on September 1, 2022 5 contributions on September 2, 2022 No contributions on September 3, 2022 No contributions on September 4, 2022 2 contributions on September 5, 2022 2 contributions on September 6, 2022 5 contributions on September 7, 2022 No contributions on September 8, 2022 No contributions on September 9, 2022 No contributions on September 10, 2022 No contributions on September 11, 2022 9 contributions on September 12, 2022 4 contributions on September 13, 2022 3 contributions on September 14, 2022 7 contributions on September 15, 2022 6 contributions on September 16, 2022 No contributions on September 17, 2022 No contributions on September 18, 2022 7 contributions on September 19, 2022 3 contributions on September 20, 2022 6 contributions on September 21, 2022 7 contributions on September 22, 2022 9 contributions on September 23, 2022 No contributions on September 24, 2022 No contributions on September 25, 2022 5 contributions on September 26, 2022 5 contributions on September 27, 2022 2 contributions on September 28, 2022 3 contributions on September 29, 2022 9 contributions on September 30, 2022 No contributions on October 1, 2022 No contributions on October 2, 2022 7 contributions on October 3, 2022 5 contributions on October 4, 2022 4 contributions on October 5, 2022 4 contributions on October 6, 2022 3 contributions on October 7, 2022 No contributions on October 8, 2022 No contributions on October 9, 2022 2 contributions on October 10, 2022 7 contributions on October 11, 2022 4 contributions on October 12, 2022 8 contributions on October 13, 2022 6 contributions on October 14, 2022 2 contributions on October 15, 2022 No contributions on October 16, 2022 9 contributions on October 17, 2022 6 contributions on October 18, 2022 5 contributions on October 19, 2022 5 contributions on October 20, 2022 5 contributions on October 21, 2022 No contributions on October 22, 2022 No contributions on October 23, 2022 3 contributions on October 24, 2022 3 contributions on October 25, 2022 3 contributions on October 26, 2022 5 contributions on October 27, 2022 6 contributions on October 28, 2022 No contributions on October 29, 2022 No contributions on October 30, 2022 6 contributions on October 31, 2022 4 contributions on November 1, 2022 5 contributions on November 2, 2022 4 contributions on November 3, 2022 10 contributions on November 4, 2022 No contributions on November 5, 2022 No contributions on November 6, 2022 12 contributions on November 7, 2022 5 contributions on November 8, 2022 8 contributions on November 9, 2022 3 contributions on November 10, 2022 No contributions on November 11, 2022 No contributions on November 12, 2022 No contributions on November 13, 2022 2 contributions on November 14, 2022 2 contributions on November 15, 2022 3 contributions on November 16, 2022 No contributions on November 17, 2022 6 contributions on November 18, 2022 3 contributions on November 19, 2022 No contributions on November 20, 2022 5 contributions on November 21, 2022 No contributions on November 22, 2022 3 contributions on November 23, 2022 No contributions on November 24, 2022 No contributions on November 25, 2022 No contributions on November 26, 2022 No contributions on November 27, 2022 7 contributions on November 28, 2022 9 contributions on November 29, 2022 1 contribution on November 30, 2022 2 contributions on December 1, 2022 No contributions on December 2, 2022 No contributions on December 3, 2022 No contributions on December 4, 2022 No contributions on December 5, 2022 3 contributions on December 6, 2022 5 contributions on December 7, 2022 5 contributions on December 8, 2022 1 contribution on December 9, 2022 No contributions on December 10, 2022 No contributions on December 11, 2022 6 contributions on December 12, 2022 No contributions on December 13, 2022 2 contributions on December 14, 2022 2 contributions on December 15, 2022 8 contributions on December 16, 2022 No contributions on December 17, 2022 No contributions on December 18, 2022 6 contributions on December 19, 2022 11 contributions on December 20, 2022 2 contributions on December 21, 2022 4 contributions on December 22, 2022 No contributions on December 23, 2022 No contributions on December 24, 2022 No contributions on December 25, 2022 No contributions on December 26, 2022 6 contributions on December 27, 2022 No contributions on December 28, 2022 No contributions on December 29, 2022 No contributions on December 30, 2022 No contributions on December 31, 2022 No contributions on January 1, 2023 No contributions on January 2, 2023 7 contributions on January 3, 2023 2 contributions on January 4, 2023 No contributions on January 5, 2023 2 contributions on January 6, 2023 No contributions on January 7, 2023 No contributions on January 8, 2023 5 contributions on January 9, 2023 4 contributions on January 10, 2023 4 contributions on January 11, 2023 4 contributions on January 12, 2023 3 contributions on January 13, 2023 No contributions on January 14, 2023 No contributions on January 15, 2023 No contributions on January 16, 2023 2 contributions on January 17, 2023 5 contributions on January 18, 2023 4 contributions on January 19, 2023 3 contributions on January 20, 2023 No contributions on January 21, 2023 No contributions on January 22, 2023 2 contributions on January 23, 2023 1 contribution on January 24, 2023 No contributions on January 25, 2023 3 contributions on January 26, 2023 2 contributions on January 27, 2023 No contributions on January 28, 2023 No contributions on January 29, 2023 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Mon Wed Fri
Activity overview
Contributed to jayres/IDM-DynamicWeb

Contribution activity

January 2023

53 contributions in private repositories Jan 3 – Jan 27

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.