Permalink
Browse files

Corrected translation.

  • Loading branch information...
1 parent 672bfb3 commit 42152f571ed2e2ac091800ffbb5372d57cd55b5d @gLes gLes committed Mar 17, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 res/values-hu/strings.xml
@@ -138,7 +138,7 @@
<string name="sd_card_disclaimer">Az automatikus mentés nem működik megbízhatóan, ha az alkalmazás az SD-kártyára van telepítve.</string>
- <string name="ui_enable_auto_sync_bg_data">Engedélyeznie kell az adatforgalmat a háttérben.</string>
+ <string name="ui_enable_auto_sync_bg_data">Engedélyeznie kell az adatkapcsolatot a háttérben.</string>
<string name="ui_backup_schedule_label">Ütemezés</string>
<string name="ui_auto_backup_schedule_label">Rendszeres ütemezés</string>

0 comments on commit 42152f5

Please sign in to comment.