Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 515 lines (514 sloc) 30.343 kb
<?php
$this->lang_hash['cs'] = array (
'You must select a date/time.' => ' Musíte vyplnit datum/čas.',
'- select -' => '- vybrat -',
'Alphabetical' => 'Abecedně',
'Admin' => 'Admin',
'Folder' => 'Adresář',
'Unable to create folder' => 'Adresář nelze vytvořit',
'Folder renamed.' => 'Adresář přejmenován.',
'Folder created.' => 'Adresář vytvořen.',
'Unable to delete folders' => 'Adresáře nelze vymazat',
'Blog Posts' => 'Aktuality',
'Current' => 'Aktuální',
'Current version' => 'Aktuální verze',
'Yes' => 'Ano',
'An app by this name is already installed.' => 'Aplikace s tímto názvem již existuje.',
'Could not unzip the file.' => 'Archiv nelze rozbalit.',
'Author' => 'Autor',
'Blog post added.' => 'Blogový příspěvek přidán.',
'Blog post saved.' => 'Blogový příspěvek uložen.',
'Blog post deleted.' => 'Blogový příspěvek vymazán.',
'Blocks' => 'Bloky',
'Powered by' => 'Běží na',
'Error' => 'Chyba',
'Verification failed: Repository or website required.' => 'Chyba ověření: Musíte vyplnit repozitář nebo web.',
'Verification failed: No configuration file found.' => 'Chyba ověření: Nebyl nalezen konfigurační soubor.',
'Verification failed: No folder specified' => 'Chyba ověření: Nebyl specifikován adresář.',
'Verification failed: No name specified' => 'Chyba ověření: Nebyl specifikován název.',
'Verification failed: No type specified.' => 'Chyba ověření: Nebyl specifikován typ.',
'Verification failed: No version specified.' => 'Chyba ověření: Nebyla specifikována verze.',
'Verification failed: Invalid configuration file.' => 'Chyba ověření: Neplatný konfigurační soubor.',
'Verification failed: Invalid folder name.' => 'Chyba ověření: Neplatný název adresáře.',
'Verification failed: Invalid type.' => 'Chyba ověření: Neplatný typ.',
'Error importing file' => 'Chyba při importu souboru',
'File upload failed' => 'Chyba při odesílání souboru',
'Failed to retrieve the file at the specified link.' => 'Chyba při stažení souboru.',
'File save failed' => 'Chyba při ukládání souboru',
'Saving Stylesheet Failed' => 'Chyba při ukládání souboru stylů',
'Saving Layout Failed' => 'Chyba při ukládání šablony',
'Failed to save...' => 'Chyba při ukládání...',
'Error uploading file.' => 'Chyba při uploadu souboru.',
'Connection Error' => 'Chyba připojení',
'Incorrect email or password, please try again.' => 'Chybný email nebo heslo, zkuste to prosím znovu...',
'Error message' => 'Chybová zpráva',
'Error Message' => 'Chybová zpráva',
'Missing property name' => 'Chybějící hodnota vlastnosti',
'Copyright' => 'Copyright',
'Next' => 'Další',
'Other pages' => 'Další stánky',
'Other versions' => 'Další verze',
'Database' => 'Databáze',
'Database Connection' => 'Databázové připojení',
'Database tables created and settings saved.' => 'Databázové tabulky úspěšně vytvořeny, nastavení uloženo.',
'Date' => 'Datum',
'Date/Time' => 'Datum a čas',
'Finished' => 'Dokončeno',
'Finish importing' => 'Dokončit import',
'Home' => 'Domů',
'Temporary' => 'Dočasné',
'Dynamic Objects' => 'Dynamické objekty',
'Length' => 'Délka',
'Thanks for using Elefant!' => 'Děkujeme, že používáte Elefant!',
'Important: Only install apps or themes from trusted sources.' => 'Důležité: Instalujte pouze témata a aplikace z důvěryhodných zdrojů.',
'Private' => 'Důvěrné',
'Admin Email' => 'E-mail administrátora',
'Elefant' => 'Elefant',
'Elefant homepage' => 'Elefant homepage',
'Elefant Installer' => 'Elefant instalátor',
'Email' => 'Email',
'Email address' => 'Emailová adresa',
'Export' => 'Export',
'Wordpress export file' => 'Export souboru Wordpress',
'Blogger export file' => 'Export souboru pro službu Blogger',
'Fallback' => 'Fallback',
'Photos by' => 'Fotografie od',
'Github installation failed' => 'Github instalace selhala',
'Password does not match.' => 'Hesla se neshodují.',
'Password' => 'Heslo',
'Admin Password' => 'Heslo administrátora',
'Password updated' => 'Heslo aktualizováno',
'Version history' => 'Historie verzí',
'You\'re done!' => 'Hotovo!',
'Done.' => 'Hotovo.',
'Multi-file uploader' => 'Hromadné odeslání',
'ID' => 'ID',
'Block ID' => 'ID bloku',
'Your ID must be a lowercase alphanumeric value and can\'t already exist. It must also not share the name of an app.' => 'ID musí být unikátní řetězec, povolena jsou jen malá písmena a nesmí se shodovat s názvem žádné aplikace.',
'Your ID must be a lowercase alphanumeric value and can\'t already exist.' => 'ID musí být unikátní řetězec, povolena jsou jen malá písmena.',
'Page ID' => 'ID stránky',
'Mark imported posts as published?' => 'Ihned publikovat importované příspěvky?',
'Wordpress importer' => 'Import souboru Wordpress',
'CSV Importer' => 'Import z CSV souboru',
'Blogger importer' => 'Import ze služby Blogger',
'Import as...' => 'Importovat jako...',
'Import Posts' => 'Importovat články',
'Indexing completed' => 'Indexování dokončeno',
'Info' => 'Informace',
'Table Info' => 'Informace o tabulce',
'Zip file installation failed' => 'Instalace ZIP souboru selhala',
'The installation process has been completed. Here are some links you may want to bookmark:' => 'Instalace byla dokončena. Zde můžete pokračovat:',
'Install completed' => 'Instalace dokončena',
'Install' => 'Instalovat',
'Install App/Theme' => 'Instalovat aplikaci/téma',
'Install another' => 'Instalovat další',
'Installer' => 'Instalátor',
'This installer will guide you through the process of installing and configuring your new website.' => 'Instalátor Vás provede instalací a nastavením Vašeho nového webu.',
'Language updated.' => 'Jazyk aktualizován.',
'Language added.' => 'Jazyk přidán.',
'Language deleted.' => 'Jazyk vymazán.',
'Go' => 'Jdi',
'Name' => 'Jméno',
'Click \'Next\' to continue.' => 'Klikněte na \'Další\' pro pokračování',
'Click \'Next\' to continue whenever you\'re ready. Thanks for using Elefant!' => 'Klikněte na \'Další\' pro pokračování. Děkujeme, že používáte Elefant!',
'Click to restore.' => 'Klikněte pro obnovení.',
'Click to update photo' => 'Klikněte pro změnu fotografie',
'Click here for instructions on configuring virtual hosts for development.' => 'Klikněte zde pro instrukce k nastavení virtuálních serverů ve vývojovém prostředí.',
'Click here to restore.' => 'Klikněte zde pro obnovení.',
'Click here for more information and translations of the MIT license.' => 'Klikněte zde pro podrobnosti a překlad MIT licence.',
'Key' => 'Klíč',
'Keywords (comma-separated)' => 'Klíčová slova (oddělená čárkou)',
'Configuration file not found.' => 'Konfigurační soubor nenalezen.',
'Which columns should be imported?' => 'Které sloupce chcete importovat?',
'Code' => 'Kód',
'Language code' => 'Kód jazyka',
'License' => 'Licence',
'Admin login' => 'Přihlášení správce',
'The MIT License' => 'MIT licence',
'Navigation' => 'Menu',
'Your password must be at least 6 characters.' => 'Minimální délka hesla je 6 znaků.',
'You must enter your name.' => 'Musíte vyplnit Vaše jméno.',
'You must enter an author.' => 'Musíte vyplnit autora.',
'You must enter an email address.' => 'Musíte vyplnit emailovou adresu.',
'You must enter a password.' => 'Musíte vyplnit heslo.',
'You must enter a name.' => 'Musíte vyplnit jméno.',
'You must enter body content.' => 'Musíte vyplnit obsah.',
'You must enter a valid email, or email not found.' => 'Musíte vyplnit platnou emailovou adresu.',
'You must enter a valid email, or your email may already be registered.' => 'Musíte vyplnit platnou emailovou adresu. Není tento email již registrován?',
'You must enter a block title.' => 'Musíte vyplnit titulek bloku.',
'You must enter a page title.' => 'Musíte vyplnit titulek stránky.',
'You must enter a title.' => 'Musíte vyplnit titulek.',
'An email has been sent with a link to reset your password.' => 'Na e-mail Vám byly zaslány instrukce pro reset hesla.',
'PHP PDO extension is missing.' => 'Na serveru chybí PDO rozšíření PHP.',
'Apache mod_rewrite extension must be installed.' => 'Na serveru musí být zapnutý mod_rewrite.',
'Please upload a zip file.' => 'Nahrajte prosím ZIP archiv.',
'Unable to parse the uploaded file.' => 'Nahraný soubor nelze zpracovat.',
'Upload' => 'Nahrát',
'Upload a zip file' => 'Nahrát ZIP archiv',
'Upload the CSV file' => 'Nahrát soubor CSV',
'Auto-saved data found.' => 'Nalezena neuložená data',
'An Error Occurred' => 'Nastala chyba',
'Settings' => 'Nastavení',
'Auto-post options' => 'Nastavení automatické publikace',
'Settings saved and admin user created.' => 'Nastavení bylo uloženo, admin uživatel vytvořen.',
'Language settings' => 'Nastavení jazyk',
'Site Settings' => 'Nastavení webu',
'Choose a password' => 'Nastavit heslo',
'Choose a new password' => 'Nastavit nové heslo',
'Make default' => 'Budiž výchozí',
'Our Organization' => 'Naše organizace',
'No' => 'Ne',
'Not found' => 'Nebylo nalezeno',
'No name specified' => 'Nebylo specifikováno jméno',
'Latest Posts' => 'Nejnovější příspěvky',
'Newest first' => 'Nejprve nejnovější',
'Oldest first' => 'Nejprve nejstarší',
'Not a member?' => 'Nejste členem?',
'Unable to rename' => 'Nelze přejmenovat',
'Unable to delete' => 'Nelze vymazat',
'Failed to write to conf/config.php' => 'Nelze zapisovat do souboru conf/config.php',
'Unable to write to apps folder.' => 'Nemohu zapisovat do adresáře apps.',
'Unable to write to cache folder.' => 'Nemohu zapisovat do adresáře cache.',
'Unable to write to layouts folder.' => 'Nemohu zapisovat do adresáře layouts.',
'Unable to fetch configuration file.' => 'Nemohu získat konfigurační soubor.',
'Unable to fetch file' => 'Nemohu získat soubor',
'No audio playback capabilities' => 'Není podpora přehrávání audia',
'No video playback capabilities' => 'Není podpora přehrávání videa',
'Invalid Path' => 'Neplatná cesta',
'Invalid location' => 'Neplatná umístění',
'Invalid name' => 'Neplatné jméno',
'Invalid Verifier' => 'Neplatné ověření',
'Invalid directory' => 'Neplatný adresář',
'Invalid or expired recovery link' => 'Neplatný nebo expirovaný odkaz k obnově',
'Invalid folder name' => 'Neplatný název adresáře',
'Invalid file name' => 'Neplatný název souboru',
'False' => 'Nepravda',
'Unknown error' => 'Neznámá chyba',
'Nobody' => 'Nikdo',
'Normal strength' => 'Normální síla',
'New page' => 'Nová stránka',
'New Layout' => 'Nová šablona',
'New password' => 'Nové heslo',
'New folder' => 'Nový adresář',
'New Post' => 'Nový příspěvek',
'New file' => 'Nový soubor',
'New Stylesheet' => 'Nový soubor stylů',
'New User' => 'Nový uživatel',
'Newer items' => 'Novější položky',
'Newer posts' => 'Novější příspěvky',
'Newer results' => 'Novější výsledky',
'Null' => 'Null',
'Preview' => 'Náhled',
'Preview with layout' => 'Náhled se šablonou',
'Tools' => 'Nástroje',
'Alternate menu title' => 'Název v menu',
'Site Name' => 'Název webu',
'Password recovery' => 'Obnova hesla',
'Restore' => 'Obnovit',
'Body' => 'Obsah',
'Content' => 'Obsah',
'Contains text...' => 'Obsahuje text...',
'Submit' => 'Odeslat',
'Send verification' => 'Odeslat ověření',
'Log out' => 'Odhlásit',
'Link to a zip file or Github repository' => 'Odkaz na ZIP archiv nebo Github repozitář',
'The link appears to be invalid.' => 'Odkaz není platný.',
'Limit to source file' => 'Omezit zdrojový soubor',
'Are you sure you want to cancel and lose any changes?' => 'Opravdu chcete nenávratně zrušit provedené změny?',
'Are you sure you want to delete this block?' => 'Opravdu chcete vymazat tento blok?',
'Are you sure you want to delete this language?' => 'Opravdu chcete vymazat tento jazyk?',
'Are you sure you want to delete this post?' => 'Opravdu chcete vymazat tento článek?',
'Are you sure you want to delete this user?' => 'Opravdu chcete vymazat tohoto uživatele?',
'Are you sure you want to delete this page?' => 'Opravdu chcete vymazat tuto stránku?',
'Are you sure you want to delete the current page?' => 'Opravdu chcete vymazat zobrazenou stránku?',
'Are you sure you want to delete the current block?' => 'Opravdu chcete vymazat zobrazený blok?',
'Are you sure you want to cancel?' => 'Opravdu zrušit?',
'Are you sure you want to permanently delete this stylesheet file?' => 'Opravdu chcete nenávratně smazat tento soubor se styly?',
'Are you sure you want to permanently erase this table?' => 'Opravdu chcete nenávratně smazat tuto tabulku?',
'Are you sure you want to permanently delete this layout file?' => 'Opravdu chcete nenávratně smazat tuto šablonu?',
'Please correct the problem and try again.' => 'Opravte prosím problém a zkuste to znovu.',
'Driver' => 'Ovladač',
'Verify Password' => 'Ověřit heslo',
'Verify password' => 'Ověřit heslo',
'Verify new password' => 'Ověřit nové heslo',
'Check that your permissions are correct and try again.' => 'Ověřte, zda máte dostatečná oprávnění, a zkuste to znovu.',
'Permanent (best for SEO)' => 'Pernamentní (kód 301, dobré pro SEO)',
'Continue' => 'Pokračovat',
'Extra' => 'Pokročilé',
'Extra Options' => 'Pokročilé nastavení',
'Field' => 'Pole',
'Auto-incrementing field' => 'Pole s automatickým číslováním',
'Item Updated' => 'Položka aktualizována',
'Item Added' => 'Položka přidána',
'Item Deleted' => 'Položka vymazána',
'Description' => 'Popis',
'Compare to current' => 'Porovnat s aktuálním stavem',
'Comparing' => 'Porovnání',
'Port' => 'Port',
'Last changed' => 'Poslední změna',
'Last modified' => 'Poslední úprava',
'Last Modified' => 'Poslední úprava',
'Note: Pages that are not publicly visible will not be listed here.' => 'Poznámka: Neveřejné stránky zde nebudou zobrazeny.',
'Count' => 'Počet',
'Requirements' => 'Požadavky',
'The page you requested could not be found.' => 'Požadovaná stránka nebyla nalezena.',
'True' => 'Pravda',
'Please log in to continue.' => 'Pro pokračování se prosím přihlašte.',
'Browse' => 'Procházet',
'Profile Updated' => 'Profil aktualizován',
'Please wait, this may take a minute...' => 'Prosím čekejte, může to chvilku trvat...',
'Please confirm your email address' => 'Prosím, potvrďte svou emailovou adresu',
'Published' => 'Publikováno',
'Drop' => 'Pustit',
'Previous' => 'Předchozí',
'Introduction' => 'Představení',
'Rename' => 'Přejmenovat',
'Language' => 'Překlad',
'Languages' => 'Překlady',
'Too many login attempts' => 'Překročen limit neplatných pokusů o přihlášení',
'Translated' => 'Přeloženo',
'Drag and drop pages to organize your navigation.' => 'Přetažením položek nastavte strukturu menu.',
'Drag these pages to the site tree to include them in your navigation.' => 'Přetažením položky zařadíte do menu.',
'Drag pages here to remove them from the tree.' => 'Přetažením sem položky odstraníte z menu.',
'If you have any trouble during the install process, please visit the Elefant project at the following link to report it, and we\'ll do our best to help.' => 'Při problémech s instalací neváhejte navštívit homepage projektu, kde Vám rádi poradíme.',
'Add' => 'Přidat',
'Add Block' => 'Přidat blok',
'Add language' => 'Přidat jazyk',
'Add Item' => 'Přidat položku',
'Add Page' => 'Přidat stránku',
'Add User' => 'Přidat uživatele',
'Add Blog Post' => 'Přidat článek',
'Sign in with' => 'Přihlásit přes',
'Sign in' => 'Přihlášení',
'Connect & Create Schema' => 'Připojit a vytvořit schéma',
'Connect &amp; Create Schema' => 'Připojit a vytvořit schéma',
'Too weak' => 'Příliš snadné',
'Access' => 'Přístup',
'Original text' => 'Původní text',
'Elefant\'s CMS was designed to run a complete website, and needs to be installed in the root of a site to function correctly. Please move Elefant to the root folder to continue, or use a sub-domain of your site to install it under.' => 'Redakční systém Elefant musí být pro správný běh nainstalován v hlavním adresáři (rootu) webu. Prosím přesuňte instalaci do rootu webu, nebo pro instalaci použijte subdoménu.',
'Sign Up' => 'Registrace',
'Sign up here' => 'Registrace zde',
'Reset Password' => 'Reset hesla',
'Rebuild index' => 'Resetovat index',
'Rebuilding index' => 'Resetuji index',
'SQL Shell' => 'SQL konzole',
'Server' => 'Server',
'One or more server requirements failed' => 'Server nesplňuje minimální požadavky',
'Server requirements have been verified.' => 'Server splňuje požadavky pro běh.',
'Strong password' => 'Silné heslo',
'Weak password' => 'Slabé heslo',
'Column' => 'Sloupec',
'File already exists' => 'Soubor již existuje',
'File Already Exists' => 'Soubor již existuje',
'File not found' => 'Soubor nebyl nalezen',
'Unable to save the file.' => 'Soubor nelze uložit',
'Unable to Delete File' => 'Soubor nelze vymazat',
'File renamed.' => 'Soubor přejmenován.',
'A file by that name already exists.' => 'Soubor s tímto jménem již existuje.',
'Stylesheet' => 'Soubor stylů',
'Stylesheet added.' => 'Soubor stylů přidán.',
'Stylesheet saved.' => 'Soubor stylů uložen.',
'File saved.' => 'Soubor uložen.',
'File deleted.' => 'Soubor vymazán.',
'File:' => 'Soubor:',
'Files' => 'Soubory',
'Assets will recompile on the next page load.' => 'Soubory se překompilují při dalším načtení stránky.',
'Stylesheets' => 'Soubory stylů',
'Cached files' => 'Soubory z cache',
'I Agree' => 'Souhlasím',
'File Manager' => 'Správce souborů',
'Execute' => 'Spustit',
'Older items' => 'Starší položky',
'Older posts' => 'Starší příspěvky',
'Older results' => 'Starší výsledky',
'Site tree' => 'Struktura webu',
'Page not found' => 'Stránka nebyla nalezena',
'Page saved.' => 'Stránka uložena.',
'Page deleted.' => 'Stránka vymazána',
'Page created.' => 'Stránka vytvořena',
'Hmm, we can\'t seem to find the page you wanted at the moment.' => 'Stránku se nepodařilo zobrazit',
'All Pages' => 'Stránky',
'Light' => 'Světlý',
'Table' => 'Tabulka',
'Table Dropped' => 'Tabulka odstraněna',
'Tags' => 'Tagy',
'Tags (comma-separated)' => 'Tagy (odděleno čárkou)',
'This page forwards visitors to the following link' => 'Tato stránka přesměruje návštěvníky na',
'The following theme has been installed:' => 'Tato témata byla nainstalována:',
'Folder already exists' => 'Tento adresář již existuje',
'The language code entered already exists.' => 'Tento kód jazyka již existuje.',
'This object is already being edited by' => 'Tento objekt již upravuje uživatel',
'Testing Requirements' => 'Testuji požadavky',
'Title' => 'Titulek',
'Block title' => 'Titulek bloku',
'Page title' => 'Titulek stránky',
'Alternate window title' => 'Titulek stránky',
'Dark' => 'Tmavý',
'This is a preview of how your layout will look.' => 'Toto je ukázka, jak bude šablona vypadat.',
'Type' => 'Typ',
'User type' => 'Typ uživatele',
'The following app has been installed:' => 'Tyto aplikace byly nainstalovány:',
'A theme by this name is already installed.' => 'Téma s tímto názvem je už nainstalováno.',
'Saving...' => 'Ukládám...',
'Saved!' => 'Uloženo!',
'Save' => 'Uložit',
'Save &amp; Keep Editing' => 'Uložit a pokračovat v úpravách',
'Save Block' => 'Uložit blok',
'Save Settings' => 'Uložit nastavení',
'Save Item' => 'Uložit položku',
'Save Blog Post' => 'Uložit příspěvek',
'Save Stylesheet' => 'Uložit soubor stylů',
'Save Page' => 'Uložit stránku',
'Save User' => 'Uložit uživatele',
'Save Layout' => 'Uložit šablonu',
'Upgrade completed' => 'Upgrade dokončen',
'Upgrading Blog App' => 'Upgraduji aplikaci Blog',
'Upgrading Files App' => 'Upgraduji aplikaci Soubory',
'Upgrading User App' => 'Upgraduji aplikaci Uživatelé',
'Uploaded CSV file not found.' => 'Uploadované CSV nebylo nalezeno.',
'Edit' => 'Upravit',
'Edit Block' => 'Upravit blok',
'Edit Profile' => 'Upravit profil',
'Update Profile' => 'Upravit profil',
'Edit page' => 'Upravit stránku',
'Edit Page' => 'Upravit stránku',
'Edit Stylesheet' => 'Upravit styly',
'Edit User' => 'Upravit uživatele',
'Edit Blog Post' => 'Upravit zápisek',
'Edit Layout' => 'Upravit šablonu',
'User added.' => 'Uživatel přidán.',
'User saved.' => 'Uživatel uložen.',
'User deleted.' => 'Uživatel vymazán.',
'Username' => 'Uživatelské jméno',
'Users' => 'Uživatelé',
'SQLite users can simply click \'Connect & Create Schema\'. MySQL users please select your driver and enter your server details to continue.' => 'Uživatelé SQLite nemusí nic vyplňovat. U MySQL je třeba vybrat ovladač a vypsat údaje pro připojení.',
'SQLite users can simply click \'Connect &amp; Create Schema\'. MySQL users please select your driver and enter your server details to continue.' => 'Uživatelé SQLite nemusí nic vyplňovat. U MySQL je třeba vybrat ovladač a vypsat údaje pro připojení.',
'Your ID must be a lowercase alphanumeric value. It must also not share the name of an app.' => 'V ID jsou povolena jen malá písmena a nesmí se shodovat s názvem žádné aplikace.',
'Your ID must be a lowercase alphanumeric value.' => 'V ID jsou povolena jen malá písmena.',
'.htaccess file is missing from the site root. Please save the following file to your server:' => 'V adresáři webu chybí soubor .htaccess, následující soubor prosím nahrajte na server:',
'Auto-saved data found for this form.' => 'V databázi byla nalezena neuložená data z tohoto formuláře.',
'Your Name' => 'Vaše jméno',
'Your name' => 'Vaše jméno',
'Your name must be alphanumeric and not a duplicate of an existing layout.' => 'Ve jménu jsou povolena jen písmena a číslice a nesmí se shodovat s názvem existující šablony.',
'Your name must be alphanumeric and not a duplicate of an existing stylesheet.' => 'Ve jménu jsou povolena jen písmena a číslice a nesmí se shodovat s názvem existujícího souboru stylů.',
'File Size' => 'Velikost souboru',
'File size' => 'Velikost souboru',
'File size (pre-gzip)' => 'Velikost souboru (před kompresí)',
'Very strong password' => 'Velmi silné heslo',
'Versions' => 'Verze',
'PHP version must be 5.3+' => 'Verze PHP musí být 5.3 a vyšší.',
'Versions of' => 'Verze z',
'Public' => 'Veřejné',
'Properties' => 'Vlastnosti',
'Properties saved.' => 'Vlastnosti uloženy.',
'Embedded' => 'Vložené',
'Insert tag' => 'Vložit tag',
'Choose an importer' => 'Vyberte druh importu',
'Please enter the language code.' => 'Vyberte prosím kód jazyka.',
'Please enter the name of the language.' => 'Vyberte prosím název jazyka.',
'Please enter the character set.' => 'Vyberte prosím znakovou sadu.',
'The layout you entered doesn\'t exist.' => 'Vybraná šablona neexistuje.',
'Generated on' => 'Vygenerováno',
'Check your host for instructions on setting up sub-domains in production.' => 'Vyhledejte instrukce k nastavení subdomén v produkčním prostředí.',
'Delete' => 'Vymazat',
'Delete Block' => 'Vymazat blok',
'Delete Page' => 'Vymazat stránku',
'It looks like you\'re trying to install Elefant into a sub-folder.' => 'Vypadá to, že chcete instalovat Elefant do podadresáře.',
'Please enter a name for your stylesheet.' => 'Vyplňte prosím název souboru se styly.',
'Please enter a name for your layout.' => 'Vyplňte prosím název šablony.',
'Please enter a link or upload a file.' => 'Vyplňte prosím odkaz nebo nahrajte soubor.',
'Create Stylesheet' => 'Vytvořit soubor stylů',
'Create Layout' => 'Vytvořit šablonu',
'Building index' => 'Vytvářím index',
'Clear' => 'Vyčistit',
'Admin access required.' => 'Vyžadován administrátorský přístup.',
'Authorization required.' => 'Vyžadována autorizace.',
'Login required' => 'Vyžadováno přihlášení',
'Designer' => 'Vzhled',
'Your website' => 'Váš web',
'Welcome to the Elefant CMS installer.' => 'Vítá Vás instalátor redakčního systému Elefant.',
'Default' => 'Výchozí',
'Default language updated.' => 'Výchozí jazyk aktualizován.',
'Default layout updated.' => 'Výchozí šablona aktualizována.',
'All pages' => 'Všechny stránky',
'All tags' => 'Všechny tagy',
'Website' => 'Web',
'Zip file was invalid or could not be installed.' => 'ZIP soubor byl poškozen a nemohl být nainstalován',
'Your password doesn\'t match.' => 'Zadaná hesla nejsou stejná.',
'Forgot your password?' => 'Zapomněli jste heslo?',
'Source' => 'Zdroj',
'Check your inbox' => 'Zkontrolujte svoji poštu',
'Please try again later.' => 'Zkuste to prosím znovu.',
'Try Again' => 'Zkuste to znovu',
'Change password' => 'Změnit heslo',
'Changed on' => 'Změněno',
'Charset' => 'Znak',
'Character set' => 'Znaková sada',
'Visit your new website' => 'Zobrazit Váš nový web',
'View current' => 'Zobrazit aktuální',
'View profile' => 'Zobrazit profil',
'Display title' => 'Zobrazit titulek',
'Show versions' => 'Zobrazit verze',
'Visit your website.' => 'Zobrazit web.',
'Back' => 'Zpět',
'Back to posts' => 'Zpět na příspěvky',
'Cancel' => 'Zrušit',
'Choose a password for your new account.' => 'Zvolte heslo pro Váš nový účet.',
'by' => 'autor',
'apps folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod 775 apps</tt>' => 'do adresáře apps nelze zapisovat. Prosím spusťte:</p><p><tt>chmod 775 apps</tt>',
'cache folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'do adresáře cache nelze zapisovat. Prosím spusťte tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'cache folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>' => 'do adresáře cache nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>',
'conf folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>' => 'do adresáře conf nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>',
'conf folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'do adresáře conf nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'css folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>' => 'do adresáře css nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>',
'css folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'do adresáře css nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'files folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>' => 'do adresáře files nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>',
'files folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'do adresáře files nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'install folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>' => 'do adresáře install nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>',
'lang folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'do adresáře lang nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'layouts folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>' => 'do adresáře layouts nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 777 cache conf css files install layouts</tt>',
'layouts folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'do adresáře layouts nelze zapisovat. Spusťte prosím tento příkaz:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'click to install' => 'klikněte pro instalaci',
'click to upgrade' => 'klikněte pro upgrade',
'comments' => 'komentáře',
'Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec' => 'led úno bře dub kvě čer čec srp zář říj lis pro',
'January February March April May June July August September October November December' => 'leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec',
'max' => 'maximálně',
'or' => 'nebo',
'official blog' => 'oficiální blog',
'optional' => 'volitelné',
'results' => 'výsledky',
'Editing Item' => 'Úprava položky',
'Editing language' => 'Úprava překladu',
'Done editing' => 'Úpravy dokončeny',
'Editing Locked' => 'Úpravy jsou uzamčeny',
'Account Verified' => 'Účet byl ověřen',
'Member' => 'Člen',
'Members' => 'Členové',
'Layout' => 'Šablona',
'Layout added.' => 'Šablona přidána.',
'Page layout' => 'Šablona stránky',
'Layout saved.' => 'Šablona uložena.',
'Layouts' => 'Šablony',
'No posts yet... :(' => 'Žádné příspěvky',
'None' => 'Žádný',
'All Events' => 'Všechny události',
'When' => 'Kdy',
'Where' => 'Kde',
'Contact' => 'Kontakt',
'show map' => 'zobrazit mapu',
'Events' => 'Kalendář',
'Event title' => 'Název události',
'Add Event' => 'Přidat událost',
'Date' => 'Datum',
'Ends' => 'Konec',
'Time' => 'Čas',
'Details' => 'Podrobnosti',
'Address' => 'Adresa',
'City' => 'Město',
'Contact' => 'Kontakt',
'Phone' => 'Telefon',
'Save event' => 'Uložit událost',
'Edit Event' => 'Upravit událost'
);
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.