Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 389 lines (387 sloc) 22.369 kB
<?php
$this->lang_hash['nl'] = array (
'Extra options' => 'Extra opties',
'.htaccess file is missing from the site root. Please save the following file to your server:' => '.htaccess bestand ontbreekt in de site root. Sla het volgende bestand op op uw server.',
'Powered by' => 'Aangedreven door',
'Edit' => 'Aanpassen',
'Upgrading Blog App' => 'Aanpassen Blog App',
'Upgrading User App' => 'Aanpassen Gebruikers App',
'Editing Locked' => 'Aanpassen geblokkeerd',
'Upgrade completed' => 'Aanpassing afgerond',
'Account Verified' => 'Account akkoord',
'Admin' => 'Admin',
'Admin Email' => 'Admin email',
'Admin login' => 'Admin login',
'Admin Password' => 'Admin wachtwoord',
'I Agree' => 'Akkoord',
'All Pages' => 'Alle pagina\'s',
'All tags' => 'Alle tags',
'If you have any trouble during the install process, please visit the Elefant project at the following link to report it, and we\'ll do our best to help.' => 'Als u problemen hebt met het installatieproces, bezoek dan het Elefant project door middel van de volgende link om dit te melden, en we zullen onze best doen om u te helpen.',
'Alternate menu title' => 'Alternatieve menu titel',
'Alternate window title' => 'Alternatieve venster titel',
'Other pages' => 'Andere pagina\'s',
'Other versions' => 'Andere versies',
'Apache mod_rewrite extension must be installed.' => 'Apache mod_rewrite_extension moet worden geinstalleerd',
'Author' => 'Auteur',
'Auto-post options' => 'Auto-post opties',
'Auto-saved data found.' => 'Automatisch opgeslagen data gevonden',
'Auto-saved data found for this form.' => 'Automatisch opgeslagen data gevonden voor dit formulier',
'Authorization required.' => 'Autorisatie nodig',
'Thanks for using Elefant!' => 'Bedankt voor het gebruiken van Elefant!',
'View current' => 'Bekijk huidige',
'View profile' => 'Bekijk profiel',
'Limit to source file' => 'Beperkt tot bronbestand',
'File:' => 'Bestand',
'File Already Exists' => 'Bestand bestaat al',
'File renamed.' => 'Bestand hernoemd',
'File not found' => 'Bestand niet gevonden',
'File saved.' => 'Bestand opgeslagen',
'File deleted.' => 'Bestand verwijderd',
'Files' => 'Bestanden',
'File Manager' => 'Bestandsbeheer',
'File size' => 'Bestandsgrootte',
'File Size' => 'Betsandsgrootte',
'Contains text...' => 'Bevat tekst..',
'Please confirm your email address' => 'Bevestig het emailadres',
'Visit your new website' => 'Bezoek uw nieuwe website',
'Visit your website.' => 'Bezoek uw website',
'Blog post saved.' => 'Blog post opgeslagen',
'Save Blog Post' => 'Blog post opslaan',
'Blog post added.' => 'Blog post toegevoegd',
'Blog post deleted.' => 'Blog post verwijderd',
'Blog Posts' => 'Blog posts',
'Blogger export file' => 'Blogger export bestand',
'Blogger importer' => 'Blogger importer',
'Block ID' => 'Blok ID',
'Save Block' => 'Blok opslaan',
'Block title' => 'Blok titel',
'Blocks' => 'Blokken',
'Body' => 'Body',
'Building index' => 'Bouw index',
'Source' => 'Bron',
'CSV Importer' => 'CSV importer',
'Cancel' => 'Cancel',
'Check your inbox' => 'Check uw inbox',
'Code' => 'Code',
'comments' => 'Commentaren',
'Verify new password' => 'Controleer nieuw wachtwoord',
'Check that your permissions are correct and try again.' => 'Controleer uw rechten en probeer opnieuw',
'Verify password' => 'Controleer wachtwoord',
'Verify Password' => 'Controleer wachtwoord',
'Testing Requirements' => 'Controleren van vereisten',
'Copyright' => 'Copyright',
'Please correct the problem and try again.' => 'Corrigeer het probleem en probeer opnieuw',
'Database' => 'Database',
'Database tables created and settings saved.' => 'Database tabellen aangemaakt en instellingen opgeslagen',
'Database Connection' => 'Database verbinding',
'Date' => 'Datum',
'Date/Time' => 'Datum/Tijd',
'The MIT License' => 'De MIT Licentie',
'cache folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'De cache map is niet beschrijfbaar. Run aub </p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'The page you requested could not be found.' => 'De door u gevraagde pagina kon niet worden gevonden.',
'The layout you entered doesn\'t exist.' => 'De door u ingevoerde layout bestaat niet.',
'Your name must be alphanumeric and not a duplicate of an existing layout.' => 'De naam moet bestaan uit alfanumerieke tekens en mag niet gelijk zijn aan die van een bestaande layout.',
'Your name must be alphanumeric and not a duplicate of an existing stylesheet.' => 'De naam moet bestaan uit alfanumerieke tekens en niet gelijk zijn aan die van een bestaande stylesheet.',
'The language code entered already exists.' => 'De taalcode bestaat al.',
'Member' => 'Deelnemer',
'Members' => 'Deelnemers',
'This page forwards visitors to the following link' => 'Deze pagina stuurt bezoekers door naar de volgende link',
'This is a preview of how your layout will look.' => 'Dit is een voorbeeld van hoe uw layout er uit zal zien.',
'This object is already being edited by' => 'Dit object wordt al bewerkt door',
'Continue' => 'Doorgaan',
'Driver' => 'Driver',
'Dynamic Objects' => 'Dynamische objecten',
'A file by that name already exists.' => 'Een bestand met die naam bestaat al',
'Your password must be at least 6 characters.' => 'Een wachtwoord moet minstens 6 tekens bevatten.',
'Elefant' => 'Elefant',
'Elefant\'s CMS was designed to run a complete website, and needs to be installed in the root of a site to function correctly. Please move Elefant to the root folder to continue, or use a sub-domain of your site to install it under.' => 'Elefant CMS is ontworpen om een volledige website op te kunnen draaien en dient te worden geinstalleerd in de root van de site om goed te kunnen functioneren. Verplaats Elefant alstublieft naar de root map om door te gaan, of gebruik een subdomein van uw site om te installeren.',
'Elefant Installer' => 'Elefant installeer',
'Elefant homepage' => 'Elefant site',
'Email' => 'Email',
'Email address' => 'Email adres',
'An email has been sent with a link to reset your password.' => 'Er is een email verstuurd met een link om het wachtwoord te resetten',
'An Error Occurred' => 'Er is een fout opgetreden',
'One or more server requirements failed' => 'Er wordt niet voldaan aan een of meer server vereisten',
'Photos by' => 'Foto\'s door',
'Error' => 'Fout',
'Error importing file' => 'Fout bij importeren bestand',
'Error uploading file.' => 'Fout bij uploaden bestand',
'Incorrect email or password, please try again.' => 'Fout emailadres of wachtwoord, probeer opnieuw.',
'Invalid file name' => 'Foute bestandsnaam',
'Invalid Verifier' => 'Foute controle',
'Invalid location' => 'Foute locatie',
'Invalid folder name' => 'Foute mapnaam',
'Invalid or expired recovery link' => 'Foute of verlopen herstellink',
'Invalid Path' => 'Foute pad',
'Error Message' => 'Foutmelding',
'Error message' => 'Foutmelding',
'Go' => 'Ga',
'Username' => 'Geberuikersnaam',
'User saved.' => 'Gebruiker opgeslagen',
'Save User' => 'Gebruiker opslaan',
'User added.' => 'Gebruiker toegevoegd',
'User deleted.' => 'Gebruiker verwijderd',
'Users' => 'Gebruikers',
'User type' => 'Gebruikerstype',
'None' => 'Geen',
'No audio playback capabilities' => 'Geen audio playback mogelijkheden',
'Not a member?' => 'Geen lid?',
'No video playback capabilities' => 'Geen video playback mogelijkheden',
'Published' => 'Gepubliceerd',
'Uploaded CSV file not found.' => 'Geupload CSV-bestand niet gevonden',
'Changed on' => 'Gewijzigd op',
'Rename' => 'Hernoem',
'Restore' => 'Herstel',
'Unable to create folder' => 'Het aanmaken van de map lukt niet',
'Unable to rename' => 'Het hernoemen lukt niet',
'The installation process has been completed. Here are some links you may want to bookmark:' => 'Het installatieproces is afgerond. Hier zijn enkele linken welke u misschien wil opslaan in uw favorieten.',
'This installer will guide you through the process of installing and configuring your new website.' => 'Het installatieprogramma leidt u door het proces voor het installeren en configureren van uw nieuwe website.',
'It looks like you\'re trying to install Elefant into a sub-folder.' => 'Het lijkt alsof u Elefant probeert te installeren in een submap',
'Unable to parse the uploaded file.' => 'Het lukt niet om het geuploade bestand toe te voegen',
'Unable to save the file.' => 'Het opslaan van het bestand lukt niet',
'Update Profile' => 'Het profiel is aangepast',
'Unable to delete' => 'Het verwijderen lukt niet',
'Unable to delete folders' => 'Het verwijderen van de mappen lukt niet',
'Unable to Delete File' => 'Het verwijderen van het bestand lukt niet',
'Hmm, we can\'t seem to find the page you wanted at the moment.' => 'Hmm, het lijkt er op dat we de pagina die u wilt nu niet kunnen vinden.',
'Home' => 'Home',
'Current version' => 'Hudige versie',
'Current' => 'Huidige',
'Tools' => 'Hulpmiddelen',
'ID' => 'ID',
'Import as...' => 'Importeer als..',
'Import Posts' => 'Importeer posts',
'Rebuilding index' => 'Index opnieuw aan het opbouwen',
'Rebuild index' => 'Index opnieuw opbouwen',
'Indexing completed' => 'Indexeren afgerond',
'Content' => 'Inhoud',
'Sign in with' => 'Inloggen met',
'Installer' => 'Installatieprogramma',
'Settings' => 'Instellingen',
'Settings saved and admin user created.' => 'Instellingen opgeslagen en admin gebruiker aangemaakt.',
'Save Settings' => 'Instellingen opslaan',
'Introduction' => 'Introductie',
'Yes' => 'Ja',
'Charset' => 'Karakterset',
'Character set' => 'Karakterset',
'Keywords (comma-separated)' => 'Kernwoorden (gescheiden door komma\'s)',
'Choose an importer' => 'Kies een importer',
'Choose a password' => 'Kies een wachtwoord',
'Choose a password for your new account.' => 'Kies een wachtwoord voor uw nieuwe account',
'Choose a new password' => 'Kiez een nieuw wachtwoord',
'Done.' => 'Klaar',
'Finished' => 'Klaar',
'Done editing' => 'Klaar met aanpassen',
'Finish importing' => 'Klaar met importeren',
'You\'re done!' => 'Klaar!',
'Click \'Next\' to continue.' => 'Klik \'Volgende\' om door te gaan',
'Click \'Next\' to continue whenever you\'re ready. Thanks for using Elefant!' => 'Klik \'volgende\' om verder te gaan wanneer u klaar bent. Bedankt voor het gebruik van Elefant!',
'Click here to restore.' => 'Klik hier om te herstellen',
'click to install' => 'Klik hier om te installeren',
'Click here for instructions on configuring virtual hosts for development.' => 'Klik hier voor instructies om een virtuele host in te stellen voor ontwikkeling',
'Click here for more information and translations of the MIT license.' => 'Klik hier voor meer informatie en vertalingen van de MIT licentie',
'Click to update photo' => 'Klik om de foto te updaten',
'Click to restore.' => 'Klik om te herstellen',
'click to upgrade' => 'Klik om te upgraden',
'Last Modified' => 'Laatst aangepast op',
'Last modified' => 'Laatst aangepast op',
'Last changed' => 'Laatst gewijzigd op',
'Latest Posts' => 'Laatste posts',
'Layout' => 'Layout',
'Layout saved.' => 'Layout opgeslagen',
'Save Layout' => 'Layout opslaan',
'Layout added.' => 'Layout toegevoegd',
'Layouts' => 'Layouts',
'Clear' => 'Leeg',
'License' => 'Licentie',
'Locale' => 'Locatie',
'Sign up here' => 'Log hier in',
'Sign in' => 'Log in',
'Log out' => 'Log uit',
'Login required' => 'Login noodzakelijk',
'Please log in to continue.' => 'Login om door te gaan',
'Create Layout' => 'Maak layout',
'Create Stylesheet' => 'Maak stylesheet',
'Folder created.' => 'Map aangemaakt',
'Folder already exists' => 'Map bestaat al',
'Folder renamed.' => 'Map hernoemd',
'Mark imported posts as published?' => 'Markeer geimporteerde posts als gepubliceerd?',
'max' => 'Max',
'Name' => 'Naam',
'Navigation' => 'Navigatie',
'No' => 'Nee',
'Check your host for instructions on setting up sub-domains in production.' => 'Neem contact op met uw host voor instructies voor instellen van subdomeinen in productie',
'Nobody' => 'Niemand',
'Failed to write to conf/config.php' => 'Niet gelukt om te schrijven naar conf/config.php',
'Not found' => 'Niet gevonden',
'New file' => 'Nieuw bestand',
'New password' => 'Nieuw wachtwoord',
'New User' => 'Nieuwe gebruiker',
'New Layout' => 'Nieuwe layout',
'New folder' => 'Nieuwe map',
'New Post' => 'Nieuwe post',
'New Stylesheet' => 'Nieuwe stylesheet',
'Newer items' => 'Nieuwere items',
'Newer posts' => 'Nieuwere posts',
'Newer results' => 'Nieuwere resultaten',
'No posts yet... :(' => 'Nog geen posts... :(',
'or' => 'Of',
'official blog' => 'Officiële blog',
'Description' => 'Omschrijving',
'Designer' => 'Ontwerper',
'Saved!' => 'Opgeslagen!',
'Note: Pages that are not publicly visible will not be listed here.' => 'Opmerking: Pagina\'s welke niet publiek zichtbaar zijn, staan niet in de lijst',
'Save' => 'Opslaan',
'Failed to save...' => 'Opslaan niet gelukt...',
'Saving Layout Failed' => 'Opslaan van layout mislukt',
'Saving Stylesheet Failed' => 'Opslaan van stylesheet mislukt',
'Saving...' => 'Opslaan...',
'Save & Keep Editing' => 'Opslaan & doorgaan met aanpassen',
'optional' => 'Optioneel',
'Original text' => 'Originele tekst',
'Older items' => 'Oudere items',
'Older posts' => 'Oudere posts',
'Older results' => 'Oudere resultaten',
'PHP PDO extension is missing.' => 'PHP PDO extensie ontbreekt',
'PHP version must be 5.3+' => 'PHP versie moet zijn 5.3+',
'Page ID' => 'Pagina ID',
'Page created.' => 'Pagina aangemaakt',
'Page layout' => 'Pagina layout',
'Page not found' => 'Pagina niet gevonden',
'Page saved.' => 'Pagina opgeslagen',
'Save Page' => 'Pagina opslaan',
'Page title' => 'Pagina titel',
'Page deleted.' => 'Pagina verwijderd',
'Edit Blog Post' => 'Pas blog post aan',
'Edit Block' => 'Pas blok aan',
'Edit User' => 'Pas gebruiker aan',
'Edit Layout' => 'Pas layout aan',
'Edit Page' => 'Pas pagina aan',
'Edit Profile' => 'Pas profiel aan',
'Edit Stylesheet' => 'Pas stylesheet aan',
'Editing language' => 'Pas taal aan',
'Drag pages here to remove them from the tree.' => 'Plaats pagina\'s hier om ze te verwijderen uit de lijst.',
'Private' => 'Privé',
'Please try again later.' => 'Probeer later opnieuw.',
'Try Again' => 'Probeer opnieuw',
'Profile Updated' => 'Profiel aangepast',
'Public' => 'Publiek',
'Sign Up' => 'Registreren',
'Reset Password' => 'Reset wachtwoord',
'SQLite users can simply click \'Connect & Create Schema\'. MySQL users please select your driver and enter your server details to continue.' => 'SQLite gebruikers kunnen gewoon op \'Verbinden & Maak schema aan\' klikken. MySQL gebruikers dienen een driver te selecteren en de serverdetails in te voeren om door te kunnen gaan.',
'Server' => 'Server',
'Server requirements have been verified.' => 'Server vereisten zijn gecontroleerd',
'Site Settings' => 'Site instellingen',
'Site Name' => 'Site naam',
'Site tree' => 'Site tree',
'Drag and drop pages to organize your navigation.' => 'Sleep en plaats paginas om de navigatie te organiseren.',
'Drag these pages to the site tree to include them in your navigation.' => 'Sleep pagina\'s naar de lijst om ze op te nemen in de navigatie.',
'Default layout updated.' => 'Standaard layout geupdate',
'Default language updated.' => 'Standaard taal geupdate',
'Make default' => 'Stel in als default',
'Stylesheet' => 'Stylesheet',
'Stylesheet saved.' => 'Stylesheet opgeslagen',
'Save Stylesheet' => 'Stylesheet opslaan',
'Stylesheet added.' => 'Stylesheet toegevoegd',
'Stylesheets' => 'Stylesheets',
'Language' => 'Taal',
'Language code' => 'Taal code',
'Language updated.' => 'Taal geupdate',
'Language settings' => 'Taal instellingen',
'Language added.' => 'Taal toegevoegd',
'Language deleted.' => 'Taal verwijderd',
'Tags' => 'Tags',
'Tags (comma-separated)' => 'Tags (gescheiden door komma\'s)',
'Languages' => 'Talen',
'Back' => 'Terug',
'Back to posts' => 'Terug naar posts',
'Fallback' => 'Terugval',
'Title' => 'Titel',
'Access' => 'Toegang',
'Add' => 'Toevoegen',
'Display title' => 'Toon titel',
'Show versions' => 'Toon versies',
'Type' => 'Type',
'You must enter body content.' => 'U moet body inhoud invoeren',
'You must enter an author.' => 'U moet een auteur invoeren',
'You must enter a block title.' => 'U moet een bloktitel invoeren',
'You must select a date/time.' => 'U moet een datum en tijd invoeren',
'You must enter an email address.' => 'U moet een emailadres invoeren',
'You must enter a valid email, or email not found.' => 'U moet een geldig emailadres invoeren of het emailadres is niet gevonden',
'You must enter a valid email, or your email may already be registered.' => 'U moet een geldig emailadres invoeren of uw emailadres is misschien al geregistreerd.',
'You must enter a name.' => 'U moet een naam invoeren',
'You must enter a page title.' => 'U moet een paginatitel invoeren',
'You must enter a title.' => 'U moet een titel invoeren',
'You must enter a password.' => 'U moet een wachtwoord invoeren',
'You must enter your name.' => 'U moet uw naam invoeren',
'Upload' => 'Uploaden',
'Upload the CSV file' => 'Uploaden CSV-bestand',
'Your ID must be a lowercase alphanumeric value. It must also not share the name of an app.' => 'Uw ID moet bestaan uit cijfers en kleine letters. Het mag ook geen naam van een app bevatten.',
'Your ID must be a lowercase alphanumeric value and can\'t already exist.' => 'Uw ID moet bestaan uit kleine letters en cijfers en mag niet al bestaan.',
'Your ID must be a lowercase alphanumeric value and can\'t already exist. It must also not share the name of an app.' => 'Uw ID moet bestaan uit kleine letters en cijfers en mag niet al bestaan. Het mag ook niet de naam van een app bevatten.',
'Your ID must be a lowercase alphanumeric value.' => 'Uw ID moet bestaan uit kleine letters en cijfers.',
'Your name' => 'Uw naam',
'Your Name' => 'Uw naam',
'Your website' => 'Uw website',
'Field' => 'Veld',
'Connect & Create Schema' => 'Verbinden & Aanmaken schema',
'Connection Error' => 'Verbindingsfout',
'Requirements' => 'Vereisten',
'Compare to current' => 'Vergelijk met huidige',
'Comparing' => 'Vergelijken',
'Versions' => 'Versies',
'Versions of' => 'Versies van',
'Send verification' => 'Verstuur bevestiging',
'Translated' => 'Vertaald',
'Delete' => 'Verwijder',
'Delete Block' => 'Verwijder blok',
'Delete Page' => 'Verwijder pagina',
'Submit' => 'Verzend',
'Add Block' => 'Voeg een blok toe',
'Add User' => 'Voeg een gebruiker toe',
'Add Page' => 'Voeg een pagina toe',
'Add language' => 'Voeg een taal toe',
'Insert tag' => 'Voeg tag toe',
'Please enter the name of the language.' => 'Voer de naam van de taal in.',
'Please enter a name for your layout.' => 'Voer een naam in voor de layout',
'Please enter a name for your stylesheet.' => 'Voer een naam in voor de stylesheet',
'Please enter the language code.' => 'Voer een taalcode in',
'Add Blog Post' => 'Vog een blogpost toe',
'Next' => 'Volgende',
'Please enter the character set.' => 'Voor een karakterset in',
'Preview' => 'Voorbeeld',
'Preview with layout' => 'Voorbeeld met layout',
'Previous' => 'Vorige',
'Password' => 'Wachtwoord',
'Password recovery' => 'Wachtwoord herstel',
'Password updated' => 'Wachtwoord updaten',
'Forgot your password?' => 'Wachtwoord vergeten?',
'Your password doesn\'t match.' => 'Wachtwoorden zijn niet gelijk',
'Password does not match.' => 'Wachtwoorden zijn niet gelijk',
'Website' => 'Website',
'Are you sure you want to delete the current block?' => 'Weet u zeker dat u de huidige box wilt verwijderen?',
'Are you sure you want to delete the current page?' => 'Weet u zeker dat u de huidige pagina wil verwijderen?',
'Are you sure you want to delete this post?' => 'Weet u zeker dat u deze blogpost wil verwijderen?',
'Are you sure you want to delete this user?' => 'Weet u zeker dat u deze gebruiker wil verwijderen?',
'Are you sure you want to delete this page?' => 'Weet u zeker dat u deze pagina wil verwijderen?',
'Are you sure you want to delete this language?' => 'Weet u zeker dat u deze taal wil verwijderen?',
'Are you sure you want to delete this block?' => 'Weet u zeker dat u dit blok wil verwijderen?',
'Are you sure you want to permanently delete this layout file?' => 'Weet u zeker dat u dit layoutbestand permanent wil verwijderen?',
'Are you sure you want to permanently delete this stylesheet file?' => 'Weet u zeker dat u dit stylesheet bestand permanent wil verwijderen?',
'Are you sure you want to cancel and lose any changes?' => 'Weet u zeker dat u wil stoppen? Alle wijzigingen gaan dan verloren.',
'Are you sure you want to cancel?' => 'Weet u zeker dat u wilt annuleren?',
'Which columns should be imported?' => 'Welke kolommen moeten worden geimporteerd',
'Welcome to the Elefant CMS installer.' => 'Welkom bij het installatieprogramma van Elefant',
'Change password' => 'Wijzig wachtwoord',
'Wordpress export file' => 'Wordpress exportbestand',
'Wordpress importer' => 'Wordpress importer',
'Port' => 'Zet om',
'apps folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod 775 apps</tt>' => 'apps map is niet beschrijfbaar. Run aub </p><p><tt>chmod 775 apps</tt>',
'conf folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'conf map is niet beschrijfbaar. Run aub </p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'css folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'css map is niet beschrijfbaar. Run aub </p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'by' => 'door',
'files folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'files map is niet beschrijfbaar. Run aub </p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'lang folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'lang map is niet beschrijfbaar. Run aub </p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>',
'layouts folder is not writeable. Please run:</p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>' => 'layouts map is niet beschrijfbaar. Run aub </p><p><tt>chmod -R 775 cache conf css files lang layouts</tt>'
);
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.