Skip to content

jcubic/jcubic.pl

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
css
 
 
 
 
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blog Głównie JavaScript

powered by Jekyll

Źródła strony (bloga głównie JavaScript) korzystające z generatora stron statycznych jekyll oraz tidy-html5 ponieważ jekyll nie wypluwa kodu z poprawnymi wcięciami.

Pod GNU/Linuxem Ubuntu lub dystrybucjami pochodnymi wykonaj:

sudo apt-get install ruby ruby-dev python
sudo gem bundler
bundle install
## mój fork, który obsługuje nową składnie JavaScript, której czasami używam
pip install --user  https://github.com/jcubic/pygments-lexer-babylon/zipball/master
cd jcubic.pl
make install

dla dystrybucji fedora

sudo dnf install ruby ruby-devel python gcc gcc-c++

Plus komendy gem, bundle, pip oraz make install

aby zainstalować tidy html5 musisz zainstalować cmake i xsltproc:

sudo apt-get install cmake xsltproc

lub

sudo dnf install cmake libxslt

i potem

git clone https://github.com/htacg/tidy-html5
cd tidy-html5/build/cmake
cmake ../.. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make
sudo make install

Musisz mieć też zainstalowany Node.js pod komendą nodejs jeśli masz zainstalowany pod node to musisz wykonać link symboliczny:

test -x /usr/bin/nodejs || sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs

wszystko przez lexer do JavaScript-u (to taki Frankenstein).

Aby zbudować stronę, zainstaluj zależności:

sudo bundle install

potem wykonaj:

make

(jak nie działa możesz spróbować dockera poniżej).

wynikowa strona znajdzie się w katalogu _site.

Po dodaniu nowego wpisu należy dodać go do indeksu, który służy do wyszukiwania. Należy wykonać:

make index

Docker

W repozytorium znajduje się plik Dockerfile oraz skrypt bash'a dock, dzięki któremu możesz zbudować obraz dockerowy z wszystkimi potrzebnymi zależnościami. Aby zbudować obraz wykonaj (budowanie trochę trwa, więc można iść na kawę albo obiad):

./dock build

aby uruchomić kontener, trzeba wykonać polecenie (z katalogu z repozytorium, ponieważ pliki z blogiem nie są zapisane w obrazie):

./dock

W przeglądarce pod adresem http://localhost:8080 będzie odpalony blog, który zostanie przebudowany przy każdej zmianie pliku lub dodaniu artykułu. Można też dodać bash (do poprzedniego polecenia), aby uzyskać wiersz poleceń.

UWAGA: wyszukiwarka nie będzie działać, ponieważ jekyll serve używa prostego serwera, który nie obsługuje PHP.

Aby zbudować wersje produkcyjną strony z adresem z _config.yml wykonaj:

./dock make

Licencja

Copyright (C) 2014-2022 Jakub Jankiewicz

Wszystko na licencji CC-BY-SA, chyba że napisano inaczej

About

Głównie JavaScript - blog głównie o Front-Endzie

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published