Głównie JavaScript - blog głównie o Front-Endzie
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_drafts
_includes
_layouts
_plugins
_posts
css
favicon
img
.gitignore
.htaccess
401.shtml
403.shtml
404.php
500.shtml
Gemfile
Makefile
README.md
_about.md
_config.yml
clean
cookies.md
date
feed.xml
index.html
robots.txt
script.js
sitemap.xml
source.php
wp-login.php

README.md

Głównie JavaScript

Źródła strony korzystające z generatora stron statycznych jekyll oraz tidy-html5 poniewarz jekyll nie wypluwa kodu z poprawnymi wcięciami

Pod GNU/Linuxem Ubuntu lub dystrybucjami pochodnymi wykonaj:

sudo apt-get install ruby ruby-dev python
sudo gem install jekyll jekyll-paginate pygments.rb bundler
pip install --user  https://github.com/jcubic/pygments-lexer-babylon/zipball/master
cd jcubic.pl
make install

dla dystrybucji fedora

sudo dnf install ruby ruby-devel python gcc gcc-c++

Plus komendy gem, pip oraz make install

aby zaisntalować tidy html5 musisz zainstalować cmake i xsltproc:

sudo apt-get install cmake xsltproc

lub

sudo dnf install cmake libxslt

i potem

git clone https://github.com/htacg/tidy-html5
cd tidy-html5/build/cmake
cmake ../.. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make
sudo make install

Aby zbudować stronę po zainstalowania programu jekyll oraz tidy-html5 wywołaj

make

wynikowa strona znajdzie się w katalogu _site.

Copyright (C) 2014-2018 Jakub Jankiewicz

Wszystko na licencji CC-BY-SA, chyba że napisano inaczej