Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (21 sloc) 1.19 KB
layout title date categories tags author
post
Dlaczego nigdy nie będzie CSS4
2016-12-16 11:45:55 -0800
css css3 css4
jcubic

CSS3 to nowy standard CSS, który dodał wiele nowych właściwości, funkcji i efektów, w tym poście przedstawię, dlaczego nigdy nie będzie CSS4.

CSS3 to tak naprawdę zbór modułów, które dodają nowe funkcjonalności np. CSS Backgrounds and Borders Module Level 3, który dodał np. border-radius czyli zaokrąglone rogi jest w wersji 3, tak samo jak CSS Backgrounds and Borders Module Level 3, ale już np. CSS Transforms Module Level 1 jest w wersji pierwszej, tak samo jak Compositing and Blending Level 1.

Tak naprawdę standardem CSS3 zwykło nazywać się wszystko opublikowane przez W3C po standardzie CSS 2.1. Niektóre moduły już mają wersje 4, tak jak Selectors Level 4, który już jest implementowany w nowych przeglądarkach, ale z pewnością nie będzie nigdy CSS4.