Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (22 sloc) 1.89 KB
layout title date categories tags author description sitemap
post
Trik z odmianą słów takich jak JavaScript przez przypadki
2017-04-10 09:48:03 -0700
javascript language translations
jcubic
Odmieniając słowo JavaScript przez przypadki, w mowie, nie powinniśmy mieć problemów. Problem pojawia się gdy musimy zapisać to słowo w odpowiedniej formie.
lastmod
2017-09-08 11:35:16 -0700

Odmieniając słowo JavaScript przez przypadki, w mowie, nie powinniśmy mieć problemów. Zakładając, że używamy spolszczonej nazwy czyli mówiąc przez „w” i „y”. Problem pojawia się gdy musimy zapisać to słowo w odpowiedniej formie.

Np. jeśli mamy celownik (tutaj ściąga z odmian przez przypadki), to czy użyjemy zapisu „JavaScriptowi”, „JawaSkryptowi”, „JavaScript'owi” czy „JavaScript-owi”?

Można ten problem rozwiązać poprzez prosty trik. Wystarczy wstawić przed słowo JavaScript słowo „język” w odpowiedniej formie, a po nim słowo „JavaScript” w jej oryginalnej angielskiej pisowni, np. celownik „językowi JavaScript”. Tak samo będzie gdy potrzebujemy zapisać słowo Angular. Skorzystamy ze słowa „biblioteka” w odpowiedniej formie (Słowo „framework” też jest z języka angielskiego, więc też możemy mieć z nim problemy).

Tak samo możemy postąpić z dowolnym językiem programowania np. Python lub Ruby, czy też z dowolną biblioteką, dodatkiem, rozszerzeniem lub przeglądarką internetową.

Zamiast pisać „posługuje się Firebugiem”, możemy napisać „posługuje się rozszerzeniem Firebug”. Zamiast napisać „korzystam z Firefoxa”, możemy napisać „korzystam z przeglądarki Firefox”.

Mam nadzieje że ten krótki post okazał się dla was interesujący, jeśli macie jakieś przemyślenia lub sugestie zostawiajcie je w komentarzach.