Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
115 lines (90 sloc) 4.26 KB
layout title date categories tags author description sitemap
post
Alternatywa dla React/Preact + Redux
2017-08-27 17:22:10 +0200
javascript react preact redux biblioteki
jcubic
React lub Preact + Redux to bardzo silne połączenie, dające możliwość tworzenia skomplikowanych aplikacji typu SPA, ale istnieje alternatywa, która zajmuje tylko 1KB
lastmod
2017-09-08 20:35:16 +0200

React lub Preact + Redux to bardzo silne połączenie, dające możliwość tworzenia skomplikowanych aplikacji typu SPA, ale istnieje alternatywa, która zajmuje tylko 1KB zminimalizowana z kompresją gzip.

Jeśli musisz stworzyć małą aplikację typu SPA, react+redux lub preact+redux może być zabójcze. Biblioteki zewnętrzne będą zajmowały więcej niż cała aplikacja. Na szczęście jest alternatywa, czyli mała biblioteka hyperapp, która tak jak react i preact korzysta z jsx.

Przykładowa aplikacja korzystająca z tej biblioteki wygląda tak:

{% highlight jsx %} app({ state: { count: 0 }, view: (state, actions) =>

{state.count}

<button onclick={actions.sub} disabled={state.count <= 0}>ー + , actions: { sub: state => ({ count: state.count - 1 }), add: state => ({ count: state.count + 1 }) } }); {% endhighlight %}

Cała aplikacja w hyperapp składa się z 3 części stanu, widoku oraz akcji:

1. Stan

Globalny obiekt, który jest tylko do odczytu.

2. Akcje

Obiekt, którego metody zmieniają stan, zwracają nowy obiekt, który jest łączony z aktualnym stanem. Nie ma potrzeby używania Object.assign wystarczy zwrócić część obiektu, która się zmienia. Można używać asynchronicznych akcji, ponieżej przykład takiej akcji:

{% highlight javascript %} { fetch_settings: function(state, actions) { fetch('/settings').then((response) => response.json(); }) .then((data) { actions.set_settings(data); }); return { fetching: true; }; } } {% endhighlight %}

Akcje mogą przyjmować jeden parametr jako trzeci argument, jeśli potrzebujemy użyć więcej parametrów możemy przekazać obiekt, możemy też skorzystać z de-strukturyzacji w ES6. np:

{% highlight javascript %} { fetch_users: function(state, actions, {name, age}) { fetch('/user/' + name).then((response) => response.json()) .then((data) => actions.set_user(data)); return { fetching: true; }; } } {% endhighlight %}

i wywołujemy ją w ten sposób:

{% highlight javascript %} actions.fetch_user({name: 'Bill Murray', age: 'any'}); {% endhighlight %}

Możemy używać ES6 bo i tak będziemy musieli użyć transpilera, aby zamienić jsx na js, więc możemy przy okazji skorzystać z ES6.

2. Widok

Funkcja która zwraca jsx. Można tworzyć nowe komponenty (nazywane po angielsku custom tags lub widgets) jako funkcje zwracające jsx, przykładowy komponent wygląda tak:

{% highlight jsx %} function Pagination(props, children) { var list = []; var _class; for (var i=0; i<props.size; i++) { if (i == props.selected) { _class = 'selected'; } else { _class = ''; } list.push(

 • {i}
 • ); } return (
   {list}
  ); } {% endhighlight %}

  i można go użyć tak:

  {% highlight jsx %} {% endhighlight %}

  Nazwy komponentów muszą zaczynać się wielką literą. Jeśli chcemy skorzystać, wewnątrz komponentów, z akcji lub stanu musimy niestety przekazać je jawnie jako właściwości (ang. props).

  Na codepen możecie zobaczyć przykładową aplikacje TODO, napisaną przez mnie, która bazuje na TodoMVC, ale nie wszystko jest zaimplementowane (brakuje przełączania widoków). Jest także oficjalna wersja TodoMVC, trochę bardziej skomplikowana, na tej stronie. Zawiera ona wszystkie funkcje, włączając router.