Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
571 lines (487 sloc) 18.6 KB
layout title date categories tags author description image related sitemap
post
15 Pytań na rozmowę rekrutacyjną z React.js
2018-10-04 18:26:30 +0200
javascript praca
jcubic
Tym razem 15 pytań na rozmowę kwalifikacyjną z React.js
url alt width height
/img/reactjs-interview.jpg
Grafika wektorowa przedstawiająca osobę z laptopem i logo React.js
800
464
name url
5 Pytań na rozmowę rekrutacyjną z JavaScript
/2017/09/pytania-na-rozmowe-rekrutacyjna-javascript.html
lastmod
2018-10-22 09:20:04 +0200

React.js jest to bardzo popularny framework JavaScript stworzony przez Facebook-a. W tym wpisie przedstawię 15 pytań, które uważam, mogłyby się pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej, tym razem z React.js. Gdybym musiał rekrutować, to pewnie bym zadał któreś z tych pytań albo wszystkie.

1. Podaj sposoby definiowania komponentów w React

 • składnia ES5 za pomocą pakietu npm create-react-class:

{% highlight jsx %} var createReactClass = require('create-react-class'); var List = createReactClass({

displayName: 'List',

getInitialState: function() {
  return {items: []}
},

getDefaultProps: function(){
  return {items: []}
},

_handleClick: function(){
  alert('hello world!')
},

render: function(){
  return <ul>{
     this.props.items.map(function(item) {
       return <li>{item.name}</li>;
     })
  }</ul>
}

}); {% endhighlight %}

Kiedyś była możliwość skorzystania z funkcji React.createClass, ale została usunięta na rzecz osobnego modułu npm.

 • Jako klasa ES6:

{% highlight jsx %} class List extends React.Component { constructor(props) { super(props); this.sate = {label: 'React'}; } render() { return

  { this.props.items.map(function(item) { return
 • {item.name}
 • ; }) }
} } {% endhighlight %}

 • Jako komponent bez stanu (ang. state) za pomocą funkcji:

{% highlight jsx %} function List(props) { return

  { props.items.map(function(item) { return
 • {item.name}
 • ; }) }
} {% endhighlight %}

Wszystkich trzech komponentów można użyć w ten sposób:

{% highlight jsx %} ReactDOM.render( <List items={[{name: "foo"}, {name: "bar"}]}/>, document.getElementById('root') ); {% endhighlight %}

2. Co to są komponenty wyższego poziomy i jak je zdefiniować

Komponenty wyższego poziomy (ang. Higher Order Component - HOC) dodają jakąś dodatkową funkcjonalność, opakowując swoje dzieci (ang. child props).

Przykład takiego komponentu:

{% highlight jsx %} class Details extends React.Component { constructor(...args) { super(...args) this.state = {collapsed: false}; this.toggle = this.toggle.bind(this); } toggle() { this.setState({collapsed: !this.state.collapsed}); } render() { return

{this.props.title}

{ this.state.collapsed && this.props.children }
} } ReactDOM.render(

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

, document.getElementById('root') ); {% endhighlight %}

3. Co to są render props

Render props są to właściwości komponentu, które zawierają funkcje, która otrzymuje stan komponentu lub jakieś inne dane i zwraca kod jsx:

{% highlight jsx %} class Toggler extends React.Component { constructor(...args) { super(...args) this.state = {enabled: false}; this.toggle = this.toggle.bind(this); } toggle() { this.setState({enabled: !this.state.enabled}); } render() { return

{this.props.render(this.state)}
} } ReactDOM.render( <Toggler render={({enabled}) => enabled ?
ON
:
OFF
}/>, document.getElementById('root') ); {% endhighlight %}

4. Jak działa JSX

React parsuje kod JavaScript (JSX), znajduje wszystkie odwołania do tagów html i zastępuje je wywołaniem funkcji React.createElement lub w przypadku, gdy nazwa tagu jest z dużej litery, stworzona jest instancja komponentu, o takiej samej nazwie.

Kod JSX

{% highlight jsx %} ReactDOM.render(

Hello

, document.getElementById('root') ); {% endhighlight %}

Zostanie zastąpiony przez

{% highlight javascript %} ReactDOM.render( React.createElement('div', null, React.createElement('p', null, 'Hello')), document.getElementById('root')); {% endhighlight %}

JSX to nie tylko React, ale także inne frameworki. Takie jak np. Preact, które mogą korzystać z innej funkcji do tworzenia elementów w wynikowym kodzie JavaScript, dlatego np. Babel posiada dyrektywę, za pomocą której można np. zmienić domyślny React.createElement na funkcje h, z której korzysta Preact:

{% highlight javascript %} /** @jsx h */ {% endhighlight %}

5. Jak się odwoływać do elementów w render

Do tworzenia referencji w react służy atrybut ref, a jeśli dodaje się eventy do tego samego elementu, można skorzystać z e.target, gdzie e jest to event (argument funkcji obsługi zdarzenia).

{% highlight jsx %} class ResetInput extends React.Component { constructor() { super(); this.reset = this.reset.bind(this); this.change = this.change.bind(this); } reset() { this.refs.text_field.value = ''; } change(e) { this.props.onChange && this.props.onChange(e.target.value); } render() { return

reset
} } {% endhighlight %}

ref jako ciąg znaków jest to stare wolniejsze API, aktualnie powinno się stosować funkcje, np.:

{% highlight jsx %} class ResetInput extends React.Component { constructor() { super(); this.reset = this.reset.bind(this); this.change = this.change.bind(this); } reset() { this.input.value = ''; } change(e) { this.props.onChange && this.props.onChange(e.target.value); } render() { return

reset <input ref={node => this.input = node} onKeyUp={this.change}/>
} } {% endhighlight %}

Istnieje także mechanizm React.forwardRef, który umożliwia przekazywanie referencji do komponentu z zewnątrz. Referencje tworzy się za pomocą React.createRef. Przykład z dokumentacji Reacta:

{% highlight jsx%} const FancyButton = React.forwardRef((props, ref) => ( {props.children} ));

// You can now get a ref directly to the DOM button: const ref = React.createRef(); Click me!; {% endhighlight %}

Gdy przycisk zostanie utworzony i ref podpięty, ref.current będzie zawierał odwołanie do elementu button.

6. Omów cykl życia komponentu w React.js

Komponent w React może być w 3 stanach

 1. Montowania - komponent jest dodany do drzewa DOM wywoływane są funkcje:
 • constructor()
 • componentWillMount()
 • render()
 • componentDidMount()
 1. Update-u - zmiana właściwości (ang. props) powoduje, że powinien zmienić swój stan wywoływane są funkcje:
 • componentWillReceiveProps()
 • shouldComponentUpdate()
 • componentWillUpdate()
 • render()
 • componentDidUpdate()
 1. Odmontowywania - komponent jest usuwany z drzewa DOM wywoływana jest funkcja:
 • componentWillUnmount()

Dodatkowo jest jeszcze jedna funkcja dodana w React 16 - componentDidCatch, który wywołuje się, gdy w funkcji render zostanie wyrzucony wyjątek, niestety nie działa razem z funkcjami obsługi zdarzeń.

{% highlight jsx %} class ErrorBoundary extends React.Component { constructor(props) { super(props); this.state = { error: null, errorInfo: null }; }

componentDidCatch(error, errorInfo) { this.setState({ error: error, errorInfo: errorInfo }); }

render() { if (this.state.error) { // gdy wystąpi błąd wyrenderuj błąd return (

Coś się stało:

{this.state.error && this.state.error.toString()}

Stos wyjątku:
{this.state.errorInfo.componentStack}
); } // normalne wyrenderowanie dzieci komponentu return this.props.children; } } class Button extends React.Component { constructor(props) { super(props); this.state = {count: 0}; this.click = this.click.bind(this); } click() { this.setState({count: this.state.count + 1}); } render() { // po 5 kliknieciach zostanie zwrócony błąd if (this.state.count >= 5) { throw Error('Błąd w render button'); } return click } } ReactDOM.render( , document.getElementById('root') ); {% endhighlight %}

7. Co to jest Flux i jaka jest różnica między Flux a Redux

Flux jest to architektura aplikacji zaproponowana przez Facebook-a, autora frameworka React.js. Natomiast Redux jest to biblioteka, która implementuje tą architekturę.

8. Jak działa Redux

Biblioteka ta składa się z takich komponentów jak Stan aplikacji (ang. Store), Reducer-y oraz Akcje.

 • Reducer jest to funkcja, która zwraca nowy stan bazując na starym. Przyjmuje dwa argumenty, poprzedni stan oraz akcje,
 • Akcje są to obiekty, które zostają przekazane do reducer-a, na podstawie ich typu powinien być zwrócony inny nowy stan aplikacji,
 • Store jest to obiekt który posiada mi. takie funkcje:
  • getState - zwraca aktualny stan,
  • subscribe - służy do dodawania nowej funkcji, która zostanie wywołana, gdy zmieni się stan,
  • dispatch - do funkcji przekazujemy akcje i zostanie zmieniony stan.

Biblioteka działa niezależnie od jakiegokolwiek frameworka. Można jej np. używać z Angular-em. Aby użyć biblioteki razem z React-em, należy dodatkowo użyć biblioteki ReactRedux oraz użyć jej dwóch funkcji connect oraz Provider.

Provider jest to komponent, który posiada właściwość o nazwie store, który udostępnia stan aplikacji komponentom, działa tak jak ErrorBoundary i korzysta z Context API React-a. Natomiast funkcja connect, służy jako wrapper komponentów. Przekazuje się do niej dwie funkcje:

 • mapStateToProps - jest to funkcja, która dostaje jako argument, stan aplikacji i zwraca obiekt bazujący na stanie,
 • mapDispatchToProps - jest to funkcja, która dostaje dispatch Reduxa jako argument i zwraca obiekt z funkcjami, które wywołują dispatch z odpowiednimi akcjami czyli dodają funkcje zmiany stanu aplikacji.

Funkcja connect zwraca funkcje, do której należy przekazać komponent. Zwróci ona nowy komponent, który dostanie jako właściwości (ang. props) dane z mapStateToProps oraz mapDispatchToProps.

{% highlight jsx %} const {connect, Provider} = ReactRedux; const mapStateToProps = state => { return { list: state.visible ? state.list : [] } }; const mapDispatchToProps = (dispatch, props) => { return { toggleList: visible => { dispatch({type: 'TOGGLE_VIEW', visible}); } } }; class List2 extends React.Component { constructor() { super(); this.change = this.change.bind(this); } change(e) { this.props.toggleList(e.target.checked); } render() { return

  {this.props.list.map(e =>
 • {e}
 • )}
} } const VisibleList = connect( mapStateToProps, mapDispatchToProps )(List2); const reducer = function(state = {list: [1,2,3,4], visible: false}, action) { if (action.type === 'TOGGLE_VIEW') { // ważne jest aby zawsze zwracać nowy stan // bez {} jako pierwszy argument aplikacja nie zadziała state = Object.assign({}, state, {visible: action.visible}); } return state; }; const store = Redux.createStore(reducer); ReactDOM.render( , document.getElementById('root') ); {% endhighlight %}

9. Jak działa Context API

Context API oraz Redux, który w nowszej wersji korzysta z Context API, służą do zminimalizowania wielokrotnego dziedziczenia propsów. Nazwane po angielsku prop drilling albo threading. Context API umożliwia stworzenie globalnego stanu, który będzie dziedziczony przez inne komponenty w drzewie, pomijając komponenty, które go nie potrzebują.

Context API udostępnia funkcje React.createContext, która tworzy obiekt z dwoma komponentami: obiekt.Provider oraz obiekt.Consumer. Przykładem niech będzie przypadek, gdy musimy dodać internacjonalizacje do naszej aplikacji i wszystkie buttony muszą mieć przetłumaczony text. Nasze przyciski znajdują się na różnym poziomie w drzewie DOM. Zakładając, że nie korzystamy z Reduxa, bez Context Api musielibyśmy przekazywać propsy z językiem do każdego komponentu, aby dostał go każdy przycisk. Za pomocą Context API można to uprościć:

{% highlight jsx %} var Lang = React.createContext('lang');

const translate = (lang, str) => { var map = { pl: { open: 'Otwórz', close: 'Zamknij' }, en: { open: 'Open', close: 'Close' } }; return map[lang][str]; }

function LocalizedButton(props) { return <Lang.Consumer> {lang => <button {...props}>{translate(lang, props.label)}

} </Lang.Consumer> }

function Toolbar(props) { return (

); } class App extends React.Component { constructor(props) { super(props); this.state = {lang: 'en'}; this.change = this.change.bind(this); } change(e) { this.setState({lang: e.target.value}); } render() { return
Polski English <Lang.Provider value={this.state.lang}> </Lang.Provider>
} } ReactDOM.render( , document.getElementById('root') ); {% endhighlight %}

10. Co to są kontrolowane komponenty

Są to komponenty np. elementy formularzy input, select lub textarea, których wartość (właściwość value) pochodzi od React-a dlatego, gdy ich stan się zmieni wyrenderują się ponownie z nowych stanem (oczywiście dzięki Virtual DOM nie zostanie utworzony nowy element tylko zmieni się jego właściwość value). Jest to realizowane w taki sposób że pod value jest np. wartość ze state a event np. onChange lub onKeyUp zmienia ten stan.

{% highlight jsx %} class ControlInput extends React.Component { constructor(props) { super(props); this.state = {value: ''}; this.change = this.change.bind(this); } change(e) { this.setState({value: e.target.value}); } render() { return

} } {% endhighlight %}

Kontrolowane mogą być także własne komponenty, gdzie wartość komponentu pobierana jest z zewnątrz np. z propsów. Komponent nie koniecznie musi renderować się od nowa po zmianie stanu. Może także uaktualnić się w inny sposób, np. gdy jest to komponent opakowujący jakąś bibliotekę. Tutaj przykład Komponentu kontrolowanego, opakowującego jQuery Terminal.

11. Jak działa Wirtualny DOM

Wirtualny DOM jest to reprezentacja (w pamięci) prawdziwego drzewa DOM. Operacje wykonywane są na Wirtualnym DOM i gdy coś się zmieni, wykonywane jest porównywanie drzew (ang. diff), a następnie najmniejsza liczba akcji potrzebna do tego aby oba drzewa były takie same.

12. Jak działa obsługa zdarzeń w React

Zdarzenia w React działają podobnie do tych w natywnym DOM, z pewnymi róznicami

 • nazwy zdarzeń pisane są camel case-em,
 • do atrybutu zdarzenia przekazuje się funkcje a nie ciąg znaków,
 • argument do funkcji obsługi zdarzenia dostaje obiekt klasy SyntheticEvent, który posiada odwołanie do oryginalnego zdarzenia w polu nativeEvent oraz target wskazujący obiekt, który wywołał zdarzenie.

13. Czym się różni komponent od elementu

Komponent jest to funkcja albo klasa dziedzicząca po React.Component, która ma jakąś logikę lub/i zawiera inne komponenty oraz elementy. Natomiast element jest to obiekt, który ma swój odpowiednik w DOM np. div, span albo input. Elementem będzie także Web Komponent, ponieważ on także będzie miał swój odpowiednik w DOM. Elementy występują tylko w JSX, w wynikowym JavaScript-cie zostają zastąpione przez wywołanie funkcji React.createElement, gdzie pierwszy argument to nazwa taga.

14. Do czego służy setState

Metoda ta służy do zmiany wewnętrznego stanu komponentu, samo przypisanie do this.state nowego stanu albo zmiana wartości jednej z jego właściwości nie sprawi, że komponent się re-renderuje. Stan komponentu najczęściej stosuje się gdy nie potrzebujemy wysyłać go na zewnątrz komponentu. W przeciwnym przypadku raczej trzeba by zastosować Reduxa albo Context API.

15. Co to jest React Fiber

React Fiber jest no nowy ulepszony silnik w React 16, który polepsza działanie animacji, gestów oraz layoutu, jego główną cechą jest tzw. przyrostowe renderowanie, dzięki któremu można rozbić renderowanie na kilka ramek (ang. frames), realizowane jest to dzięki temu, że możliwe jest zatrzymania i wznowienie renderowania. Dało możliwość szybszego wysłania zmian na ekran.

Referencje:

*[npm]: Node Package Manger *[ES5]: ECMAScript 5 *[ES6]: ECMAScript 6 *[DOM]: Document Object Model