Skip to content
Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego jako baza sqlite
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
kopaliski.sqlite
sqlite.py

README.md

Słownik Wyrazów Obcych Kopalińskiego jako baza sqlite

Słownik pobrany ze strony www.slownik-online.pl, na której już nie działa wyszukiwarka.

wygenerowany przez skrypt sqlite.py operujący na katalogu ze stroną pobraną poprzez wget:

wget -r http://www.slownik-online.pl/indeks_hasel.php

Baza zawiera jedną tabelę terms która zawiera 3 pola id, name oraz description.

Do otwarcia bazy możesz użyć biblioteki sqlite3 dla ulubionego języka.

You can’t perform that action at this time.