Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
40 lines (35 sloc) 0.874 kb
source 'https://rubygems.org'
gemspec
gem 'pygments.rb', '~> 0.6.0'
gem 'redcarpet', '~> 3.1'
gem 'toml', '~> 0.1.0'
gem 'jekyll-paginate', '~> 1.0'
gem 'jekyll-gist', '~> 1.0'
gem 'jekyll-coffeescript', '~> 1.0'
gem 'classifier-reborn', '~> 2.0'
gem 'rake', '~> 10.1'
gem 'rdoc', '~> 3.11'
gem 'redgreen', '~> 1.2'
gem 'shoulda', '~> 3.5'
gem 'cucumber', '1.3.18'
gem 'maruku', '~> 0.7.0'
gem 'rdiscount', '~> 2.0'
gem 'launchy', '~> 2.3'
gem 'simplecov', '~> 0.9'
gem 'mime-types', '~> 1.5'
gem 'jekyll_test_plugin'
gem 'jekyll_test_plugin_malicious'
gem 'liquid-c', '~> 3.0'
gem 'minitest'
gem 'minitest-reporters'
gem 'minitest-profile'
gem 'test-unit' if RUBY_PLATFORM =~ /cygwin/ || RUBY_VERSION.start_with?("2.2")
gem 'rspec-mocks'
if ENV['BENCHMARK']
gem 'rbtrace'
gem 'stackprof'
gem 'benchmark-ips'
end
if ENV['PROOF']
gem 'html-proofer', '~> 2.0'
end
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.