Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
api/v1
img
jquery
parts
tutorial
.htaccess
README.md
add.php
assembler.php
common.css
config.php
delete.php
exam.php
exams-gen.php
groups.json
index.php
login.php
mobile.css
motd.json
provider.php
script.js
style.css
subjects.json
util.php
values.json
version.json
workbooks-grouped.json
workbooks.json
zff-gen.php

README.md

zapisy

Toto je společný projekt uživatelů Markaos a jelinekp a Roberta. Je to web, který slouží nejen k přesměrování odkazů na gdocs

Oficiální stránka