Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Feedback style #3

Closed
roberrrt-s opened this issue Nov 25, 2019 · 0 comments

Comments

@roberrrt-s
Copy link

@roberrrt-s roberrrt-s commented Nov 25, 2019

Hi Jennifer, probeer als je aan het programmeren bent om 1 taal te gebruiken, het liefst Engels (maar dat is meer m'n persoonlijke voorkeur met het ook op een internationale community van devs). Verder zie ik hier en daar wat inconsistentie qua spaties/tabs en indentatie. Probeer je code eens door een beautifier te halen zodat je code er overzichtelijker uit ziet. Ten slotte zou ik letten op de consistentie waarin je bijvoorbeeld functies aanroept, zoals bij const render = data => {} terwijl je voor elke andere functie in die scope de syntax function render(data) {} gebruikt bijvoorbeeld. Veel succes verder!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.