Skip to content
AP LaTeX Thesis Template
TeX Other
  1. TeX 98.9%
  2. Other 1.1%
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 1 commit behind AP-Elektronica-ICT:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
scriptie
README.md

README.md

AP LaTeX Thesis Template

LaTeX scriptie sjabloon voor de opleiding elektronica-ICT van de AP Hogeschool Antwerpen.

Dit document bevat:

  • een sjabloon dat als startpunt kan dienen voor de scriptie van je bachelorproef
  • algemene richtlijnen bij het schrijven van een scriptie
  • voorbeelden van vaak voorkomende LaTeX constructies

Meer info: Jeroen Doggen

Hoe werken met dit sjabloon

Er zijn verschillende manieren om van dit sjabloon gebruik te maken:

  • maak een fork en schrijf je scriptie in je eigen fork (vraag zeker bij je stagebedrijf na of een publiek fork voor hen aanvaardbaar is)
  • maak een clone en maak gebruik van een andere service voor Git hosting waar privé projecten mogelijk zijn (bijvoorbeeld BitBucket)
  • maak een private fork binnen onze GitHub organisatie
  • download de bestanden en werk lokaal of via Dropbox,Skydrive,... (slechtste optie)
You can’t perform that action at this time.